Datasett: Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 2 2004

Sammendrag

Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelser er satt sammen av spørsmål om mange ulike tema på vegne av flere oppdragsgivere. Undersøkelsene består av et fast sett med bakgrunnsvariabler i tillegg til de spørsmålene som oppdragsgiverne betaler for. Noen av disse er også nesten å betrakte som faste siden de stilles hvert kvartal. Dette gjelder spørsmålene om røyking (på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet) og reiser siste tre måneder (på oppdrag fra Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk, SSB). Andre temaer som ble spurt om dette kvartalet var:

- Holdninger til innvandring og innvandrere (Kommunal- og regionaldepartementet)
- Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i husholdningene (Seksjon for samferdsels og reiselivsstatistikk ved SSB)
- Grensehandel (Seksjon for utenlandshandel ved SSB)
- Samboerstatistikk (Seksjon for demografi og levekårsforskning ved SSB)
- Interesse for forskning og teknologi (Norsk institutt for forskning og utdanning)
- Frivillig arbeid for frivillige organisasjoner (Institutt for samfunnsforskning)

Omnibusundersøkelsen i april/mai (Omnibus nr. 2) 2004 var den andre av de fire omnibusundersøkelsene i 2004.


Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 2 2004

Identifikasjonsnummer

NSD0813

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Statistisk sentralbyrå SSB

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Statistisk sentralbyrå/Holmøy, Aina SSB Prosjektleder
Statistisk sentralbyrå/Nafstad-Bakke, Thore SSB Trekking av utvalget
Statistisk sentralbyrå/Svanøe-Hafstad, Berit SSB Programmering av spørreskjema og tilrettelegging av data
Statistisk sentralbyrå/Grøholt, Kari SSB Intervjuerkontakt

Opphavsrett

Copyright (C) 2004 Statistisk sentralbyrå

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Kommunal- og regionaldepartementet KRD
Norsk institutt for forskning og utdanning NIFU
Institutt for samfunnsforskning ISF
Sosial- og helsedirektoratet

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Serienavn

Reise- og ferievaneundersøkelser/Omnibus

Serieinformasjon

Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelser er satt sammen av spørsmål om mange ulike tema på vegne av flere oppdragsgivere. Undersøkelsene består av et fast sett med bakgrunnsvariabler i tillegg til de spørsmålene som oppdragsgiverne betaler for. Noen av disse er også nesten å betrakte som faste siden de stilles hvert kvartal. Dette gjelder spørsmålene om røyking (på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet) og reiser siste tre måneder (på oppdrag fra Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk, SSB).  

I perioden 1992- 2004 ble det gjennomført  fire datainnsamlinger årlig.

Versjon

Dato: 2013-07-10

Notater

Originaldata fra Statistisk sentralbyrå er dokumentert og tilrettelagt, andre NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 2 2004". Data samlet av Statistisk sentralbyrå, Oslo. Andre NSD-utgave, Bergen 2013.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2004 2004

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2004-04-13 2004-05-27

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Geografisk enhet

Landsdel

Analyseenhet

Individ

Univers

Personer i alderen 16-79 år per 31.12.2003

Datatype

Intervjudata

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Statistisk sentralbyrå  (SSB)

Utvalgsprosedyre

Utvalget ble trukket i henhold til utvalgsplanen. I utvalgsplanen er hele landet inndelt i et sett av utvalgsområder, som igjen er gruppert i 109 strata. Utvalgsområdene er kommuner eller grupper av kommuner. Kommuner med lavt innbyggertall er slått sammen med andre kommuner, slik at alle utvalgsområder har minst 7 prosent av samlet innbyggertall i det stratumet området tilhører. I en del tilfeller er mindre omegnskommuner til folkerike kommuner slått sammen med den store kommunen til ett område. Alle kommuner med mer enn 30 000 innbyggere og en del kommuner med mellom 25 000 og 30 000 innbyggere er tatt ut som egne strata. De andre utvalgsområdene er stratifisert innen hvert fylke etter næringsstruktur, bosettingstetthet, sentralitet, pendlings- og handelsmønstre, mediadekning og kommunikasjoner. I første trinn trekkes et utvalgsområde fra hvert stratum. Utvalgsområder som utgjør egne strata er trukket ut med 100 prosent sannsynlighet. De resterende er trukket ut med en sannsynlighet proporsjonal med innbyggertallet i utvalgsområdet. I andre trinn er utvalget av personer trukket tilfeldig fra de 109 utvalgsområdene. Trekkingen på andre trinn foregår slik at utvalget er selvveiende når begge trinn ses under ett.

Bruttoutvalg: 1979 personer
Nettoutvalg: 1235  personer
Svarprosent: 62.4 %

Type datainnsamling

Telefonintervju/personlig intervju

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan stille til disposisjon data fra "Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 2 2004". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Omfang av innsamling

En fil; ulike format kan leveres.

Begrensninger

NSD kan stille til disposisjon data fra "Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 2 2004". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra Statistisk sentralbyrås "Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 2 2004". Undersøkelsen er finansiert av Kommunal -og region departementet, Sosial- og helsedirektoratet, avdeling tobakk og Norsk institutt for forskning og utdanning og Institutt for samfunnsforskning. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Verken Statistisk sentralbyrå, Kommunal -og region departementet, Norsk institutt for forskning og utdanning, Institutt for samfunnsforskning eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelser, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt tre eksemplarer, alternativt en PDF-fil, av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder, postadresse. Før evt utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Statistisk sentralbyrå, Kommunal -og region departementet, Norsk institutt for forskning og utdanning, Institutt for samfunnsforskning, Sosial- og helsedirektoratet, avdeling tobakk eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Relaterte studier

Omnibusundersøkelsen oktober/november 2004

Omnibusundersøkelsen juli/august 2004

Omnibusundersøkelsen januar/februar 2004

Omnibusundersøkelsen november/desember 2003

Omnibusundersøkelsen august/september 2003

Omnibusundersøkelsen mai/juni 2003

Omnibusundersøkelsen februar/mars 2003

Omnibusundersøkelsen november/desember 2002

Omnibusundersøkelsen august/september 2002

Omnibusundersøkelsen mai/juni 2002

Omnibusundersøkelsen, februar/mars 2002

Omnibusundersøkelsen november/desember 2001

Omnibusundersøkelsen september 2001

Omnibusundersøkelsen mai/juni 2001

Omnibusundersøkelsen mars 2001

Omnibusundersøkelsen desember 2000

Omnibusundersøkelsen september 2000

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen mai/juni 2000

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen mars 2000

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen november/desember 1999

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen august/september 1999

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen mai/juni 1999

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen mars 1999

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen november 1998

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen mai 1998

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen mars 1998

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen november 1997

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen mai/juni 1997

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen mars 1997

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen desember 1996

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen mai/juni 1996

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen mars 1996

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen november 1995

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen september 1995

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen mai/juni 1995

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen mars 1995

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen november 1994

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen september 1994

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen mai/juni 1994

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen mars 1994

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen november 1993

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen august/september 1993

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen juni 1993

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen mars 1993

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen november 1992

Relaterte publikasjoner

Omnibusundersøkelsen april/mai 2004, Dokumentasjonsrapport

Gulbrandsen, T. og Holmøy, A. (2004) Omnibusundersøkelsen april/mai 2004, Dokumentasjonsrapport, Notat 2004/56, Statistisk sentralbyrå

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.