Datasett: Internettvalg 2013

Sammendrag

Våren 2013 fikk Institutt for samfunnsforskning (ISF) i oppdrag av det daværende Kommunal- og regionaldepartementet å lede evalueringen av det andre forsøk med stemmegivning via Internett i Norge. Denne gangen var det velgere i 12 utvalgte kommuner som skulle få mulighet til å stemme via Internett ved stortingsvalget i 2013. Oppdraget innebar i hovedsak en oppfølging av den survey-baserte delen av evalueringen i 2011, samt noen utdypende problemstillinger. Forsøket med stemmegivning via Internett ved lokalvalget i 2011 skulle gjentas og utvides ved stortingsvalget i 2013.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

Internettvalg 2013

Identifikasjonsnummer

NSD2153

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Institutt for samfunnsforskning ISF

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Institutt for samfunnsforskning ISF Prosjektleder
Respons Analyse

Opphavsrett

Copyright (C) 2015 Institutt for samfunnsforskning

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Kommunal- og moderniseringsdepartementet KMD

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Serienavn

Valgundersøkelser

Serieinformasjon

Stemmegiving via internett.

Versjon

Dato: 2015-01-15

Notater

Originaldata fra Institutt for samfunnsforskning er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Internettvalg 2013". Data samlet av Institutt for samfunnsforskning og Uni Research Rokkansenteret. Første NSD utgave, Bergen 2015.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Valg

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2013 2013

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2013 2013

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Geografisk enhet

Kommune

Analyseenhet

Individ

Univers

12 kommuner, det ble trukket 7000 personer med stemmerett representativt fra disse kommunene.

Datatype

Stemmegivningsdata

Tidsmetode

Oppfølgingsstudie

Datainnsamler

Signe Bock Segaard, Institutt for samfunnsforskning  (IFS)

Utvalgsprosedyre

Bruttoutvalget for denne undersøkelsen ble trukket fra Det sentrale Folkeregister, etter tillatelse fra Skattedirektoratet. Det ble trukket 7000 personer med stemmerett representativt fra disse kommunene. Ca. 2000 av disse ble ikke benyttet, da målsettingen var 5000.

Bruttoutvalg: 5006 personer
Nettoutvalg: 2003 personer
Svarprosent: 40%

Type datainnsamling

Telefonintervju

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan stille data fra "Internettvalg 2013" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Omfang av innsamling

En fil(er); ulike format kan leveres.

Begrensninger

NSD kan stille data fra "Internettvalg 2013" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
”(En del av) de data som er benyttet her er hentet fra”Internettvalg 2013”. Undersøkelsen er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Institutt for samfunnsforskning gjennom Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Verken Institutt for samfunnsforskning, Kommunal- og moderniseringsdepartementet eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.”

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før evt utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Institutt for samfunnsforskning, Kommunal- og moderniseringsdepartementet eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Relaterte publikasjoner

Internettvalg. Hva gjør og mener velgerne?

Våren 2013 fikk Institutt for samfunnsforskning (ISF) i oppdrag av det daværende Kommunal- og regionaldepartementet å lede evalueringen av det andre forsøk med stemmegivning via Internett i Norge. Rapporten er skrevet i samarbeid mellom alle forfatterne. Rapporten er skrevet med sikte på å være et forskningsbasert grunnlag for så vel departementets som Stortingets videre arbeid med internettvalg i Norge.

Segaard, S.B., Christensen, A., Folkestad, B. og Saglie, J. (2014) Internettvalg. Hva gjør og mener velgerne? Dokumentasjonsrapport. Rapport 2014:07. Institutt for samfunnsforskning.

Evaluering av forsøket med Internettvalg i 2013 - Dokumentasjonsrapport: Gjennomføring av datainnsamling 2014

Respons Analyse  
Evaluering av forsøket med Internettvalg i 2013 - Dokumentasjonsrapport: Gjennomføring av datainnsamling 2014  
12. september - 2. desember 2013  
Oppdragsgiver: Institutt for samfunnsforskning

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.