Datasett: IKT, funksjonshemming og arbeidsliv, 2008

Sammendrag

Prosjektet vil belyse følgende hovedproblemstillinger:1) Hvilke offentlige virkemidler er utformet for å nyttiggjøre seg IKT-baserte hjelpemidler som kan fremme sysselsetting av funksjonshemmede i Norge, Storbritannia, Nederland og Danmark?2) Hvordan er diffusjonssystemet organisert i komparasjonslandene?3) Hvilke konkrete IKT-løsninger/hjelpemidler er mest benyttet av personer med syns-, hørsel- eller bevegelseshemminger i komparasjonslandene? I hvilken grad bidrar bruken av disse teknologiene til å fremme arbeidsintegrasjon for disse gruppene? 4) I hvilken grad oversettes brukernes (dvs. arbeidsgivere og arbeidstakere) behov til faktisk produksjon av IKT-produkter og hvordan kan man eventuelt sikre at brukernes behov i større grad kommuniseres til innovasjonsmiljøene?

Problemstillingene belyses ved å kombinere ulike metodiske angrepsvinkler: a) en komparativ analyse av diffusjonsmiddelsystemet i Nederland, England, Danmark, delvis USA og Norge, basert på blant annet intervjuer av brukere,innovatører, eksperter, representanter for mnyndighetene og for brukerorganisajsoner, b) en litteraturanalyse med vekt på ulike modeller og erfaringer med organisering av diffusjonssystemet, c) casestudier av hvordan enkelte nøkkelteknologier tas i bruk på for å studere hvordan teknologien brukes på arbeidsplasser som har ansatte med nedsatt funksjonsevne, d)legge grunnlag for utvikling av et evaluerings- og kartleggingsverktøy for vurdering av teknologi e) etablering av et forum for IKT og universell ti lgjengelighet i arbeidslivet. Prosjektet bygger på og kompletterer NFR-projektet "Funksjonshemning, arbeidsliv og velferdststat" som utføres av Fafo og AFI - bl.a. nyttiggjør vi oss av infomanter, datainnsamling og analyser fra dette prosjektet. Vi vil i tillegg inngå i samarbeid med NTNU.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

IKT, funksjonshemming og arbeidsliv, 2008

Identifikasjonsnummer

NSD1334

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Tone Fløtten Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Tone Fløtten Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning Fafo

Opphavsrett

Copyright (C) 2008 Tone Fløtten, Fafo

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 172473

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Versjon

Dato: 2013-12-12

Notater

Originaldata fra Tone Fløtten, Fafo er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"IKT, funksjonshemming og arbeidsliv, 2008". Data samlet av Tone Fløtten, Fafo. Første NSD-utgave, Bergen 2013.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2007 2008

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2007-09 2008-11

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Analyseenhet

Individ

Univers

Ulike aktører i systemet for tilgang til IKT hjelpemidler i arbeidslivet for personer med nedsatt funksjonsevne:  funksjonshemmedes organisasjoner, arbeidsgivere, ansatte med nedsatt funksjonsevne

Datatype

Tekstdata

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Utvalgsprosedyre

Kvalitative intervju med totalt 21 personer.

Type datainnsamling

Personlig intervju

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan stille til disposisjon data fra "IKT, funksjonshemming og arbeidsliv, 2008". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Omfang av innsamling

19 datafil(er); ulike format kan leveres.

Begrensninger

NSD kan stille til disposisjon data fra "IKT, funksjonshemming og arbeidsliv, 2008". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "IKT, funksjonshemming og arbeidsliv, 2008". Data er innsamlet av Tone Fløtten, Fafo. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Verken Tone Fløtten, Fafo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder, postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Disclaimer

Verken Tone Fløtten, Fafo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.