Datasett: AAL - Spillbasert bevegelighetstrening og motivasjon av pensjonister, 2015

Sammendrag

Mobilitetsproblemer er svært vanlig for elder mennesker, og når folk har et lavt selvbilde av egen kompetanse reduseres mobiliteten ytterligere og det er høyere risiko for å falle. Dette kan til slutt føre til lavere mobilitet, redusert livskvalitet og begrensninger i dagligdagse aktiviteter og sosial deltakelse. Dette er en ond sirkel fordi fysisk trening er viktig for å opprettholde mobilitet og redusere risikoen for fall. I Norge har vi lange vintre med veier dekket av snø og is, noe som gjør situasjonen enda verre. I GameUp vil vi bruke teknologi som har vist seg å være effektiv databehandling. Vi vil bruke denne teknologien til å fremme mobilitet ved å oppfordre eldre til å bli mer fysisk aktive og motivere dem til å bevege seg meg ved å øke deres selvbilde på egen kompetanse. Vi vil utvikle en plattform for sosiale og mosjonsspill som vil bidra til å redusere fysiske og motiverende barrierer innen eldre menneskers mobilitet. Ved hjelp av billige bevegelsessensorer vil vi utvikle treningsspill som er utvikler for å øke mobilitet. Motiverende spill vil gi informasjon og motivasjonstips tilpasset brukerens unike fysiske og kognitive situasjon. Plattformen vil utvikles ved hjelp av kommersielle moduler som er enkle å bruke og produkter (f. eks TV set-top-box5, android tablet, bevegelsessensorer) for å forenkle prosessene rundt å bringe ideen til markedet kort tid etter at prosjektet er ferdig. Prosjektet har strategier for både service- og forretningsmodeller. Norge er representert med forskningsmiljøer, næringsliv og brukerpartnere, og leder to av fem arbeidspakker, «Økosystem av mobilitetsspill» og «Formidling og bruk».
Datasettet er fra personlige intervju og observasjoner med eldre mennesker som har bidratt med innspill innen brukersentrert design og har gitt tilbakemeldinger på brukervennlighet og brukergrensesnitt tilpasset eldre.  

Datasettet er fra personlige intervju og observasjoner med eldre mennesker som har bidratt med innspill innen brukersentrert design og har gitt tilbakemeldinger på brukervennlighet og brukergrensesnitt tilpasset eldre.  

Spillene er ikke tilgjengelig fra NSD eller for allmennheten per dags dato.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

AAL - Spillbasert bevegelighetstrening og motivasjon av pensjonister, 2015

Identifikasjonsnummer

NSD2208

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Brox, Ellen Northern Research Institute Tromsø AS

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Brox, Ellen Northern Research Institute Tromsø AS Prosjektleder

Opphavsrett

Copyright (C) 2015 Ellen Brox, Northern Research Institute Tromsø AS

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 218838

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Versjon

Dato: 2015-06-10

Notater

Originaldata fra Ellen Brox, Northern Research Institute Tromsø AS er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"AAL - Spillbasert bevegelighetstrening og motivasjon av pensjonister, 2015". Data samlet av Ellen Brox, Northern Research Institute Tromsø AS. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2012-04-01 2015-03-31

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2012-09-01 2015-02-01

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Geografisk enhet

By

Analyseenhet

Individ

Univers

64-95 år gammel mennesker

Datatype

Annet

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Brox, Ellen, Northern Research Institute Tromsø AS

Utvalgsprosedyre

En rekke eldre mennesker har bidratt med innspill innen brukersentrert design og har gitt tilbakemeldinger på brukervennlighet og brukergrensesnitt tilpasset eldre. Tilbakemeldinger ble innsamlet gjennom personlig intervju og observasjoner.
Utvalg brutto: 17
Utvalg netto: 17

Type datainnsamling

Personlig intervju

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan stille data fra "AAL - Spillbasert bevegelighetstrening og motivasjon av pensjonister, 2015" til disposisjon etter 01.01.2017. Data blir frigjort for forskning, undervisning of studenter ved bestilling.

Omfang av innsamling

6 datafil(er); ulike format kan leveres.

Begrensninger

NSD kan stille data fra "AAL - Spillbasert bevegelighetstrening og motivasjon av pensjonister, 2015" til disposisjon etter 01.01.2017. Data blir frigjort for forskning, undervisning of studenter ved bestilling.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "AAL - Spillbasert bevegelighetstrening og motivasjon av pensjonister, 2015". Data er innsamlet av Ellen Brox, Northern Research Institute Tromsø AS. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Ellen Brox, Northern Research Institute Tromsø AS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Disclaimer

Verken Ellen Brox, Northern Research Institute Tromsø AS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.