Datasett: Klima- og energiplanlegging i kommunene: Top-down styring og bottom-up responser, 2014

Last ned

Sammendrag

Målet med dette prosjektet var å undersøke hvordan intensjonene bak plan- og bygningslovens krav om klima- og energiplanlegging i kommunene er gjennomført i kommunene. Utgangspunktet var bestemmelsen i den reviderte plan- og bygningsloven fra 2009, som stilte krav til lokale myndigheter om  planer for å innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere klimagassutslipp og sikre en mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene. De fleste kommuner har vedtatt en klima- og energiplan, men det er lite kunnskap om prosessene som ligger bak utviklingen av planene, planenes innhold og hvordan de har blitt fulgt opp etter implementering. Resultatene tyder på at mange av kommunene har tatt noen foreløpige skritt i retning av å gå foran i arbeidet med å realisere mindre utslipp av klimagasser og et mer klimavennlig mønster i energiproduksjon og -bruk, men at det gjenstår en del for å nå målet. I prosjektet er det også samarbeidet med svenske forskere.

Prosjektet inkluderer en landomfattende spørreundersøkelse om klima- og energiplanlegging i kommunen, et datasett basert på gjennomgang av klima- og energiplanar i kommunene, og kvalitative intervjuer med administrativt ansatte og politikere i ulike kommuner. Dette datasettet inneholder kun data fra spørreundersøkelsen som ble besvart av administrativt ansatte i 293 kommuner.

Data er fritt tilgjengelig for nedlasting.

Variabelgrupper

Full tittel

Klima- og energiplanlegging i kommunene: Top-down styring og bottom-up responser, 2014

Identifikasjonsnummer

NSD2416

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Westskog, Hege CICERO Senter for klimaforskning

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Westskog, Hege CICERO Senter for klimaforskning CICERO Prosjektleder

Opphavsrett

Copyright (C) 2014 Hege Westskog, CICERO

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 220575

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Versjon

Dato: 2017-04-03

Notater

Originaldata fra Hege Westskog, CICERO Senter for klimaforskning er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Klima- og energiplanlegging i kommunene: Top-down styring og bottom-up responser, 2014". Data samlet av Hege Westskog, CICERO Senter for klimaforskning. Første NSD-utgave, Bergen 2014.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2012 2015

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2013-09-01 2014-06-01

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Geografisk enhet

Kommune

Analyseenhet

Administrativ enhet

Univers

Administrativt ansatte i 293 kommuner.

Datatype

Intervjudata

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Utvalgsprosedyre

En landomfattende spørreundersøkelse om klima- og energiplanlegging i kommunen ble gjennomført i samarbeid med Vista Analyse A/S. Undersøkelsen ble utarbeidet som et nettskjema. Skjemaet skulle besvares av den eller de som hadde vært ansvarlig for kommunens KEP. De som skulle svare på skjemaet fikk oppgitt en link i en e-post. Skjemaet ble sendt ut i mars 2014. Det ble sendt påminnelser på tre forskjellige tidspunkter.  

Bruttoutvalg: 430 kommuner
Nettoutvalg: 293 kommuner

Type datainnsamling

Internet-enquete

Sted

Tilgangsstatus

Data er fritt tilgjengelig for nedlasting.

Begrensninger

Data er fritt tilgjengelig for nedlasting.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Klima- og energiplanlegging i kommunene: Top-down styring og bottom-up responser, 2014". Data er innsamlet av Hege Westskog,  CICERO Senter for klimaforskning. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Hege Westskog, CICERO Senter for klimaforskning, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Disclaimer

Verken Hege Westskog,  CICERO Senter for klimaforskning, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Relatert materiell

Spørreundersøkelse om klima- og energiplanlegging i kommunene

Spørreskjema for "Klima- og energiplanlegging i kommunene: Top-down direktiver og bottom-up respons, 2014".

Relaterte publikasjoner

Kommunal klima- og energiplanlegging: Et innblikk fra sidelinjene

Rose, L.E. & Aakre, S. (2015) Kommunal klima- og energiplanlegging: Et innblikk fra sidelinjene. CICERO Report 2015:01. Oslo: CICERO Senter for klimaforskning.

Rettslige krav til kommunal klima- og energiplanlegging

Stokstad, S. (2014) Rettslige krav til kommunal klima-og energiplanlegging. NOTAT 2014: 109. Oslo: NIBR.

Between National Soft Regulations and Strong Economic Incentives: Local Climate and Energy Strategies in Sweden

Lundqvist, L.J. & Kasa S. (2016) Between National Soft Regulations and Strong Economic Incentives: Local Climate and Energy Strategies in Sweden. Journal of Environmental Planning and Management.

Kommunal planering för ökad energieffektivisering - verkan av ändringar i norsk och svensk planlagstiftning

Westskog, H., Kasa, S. & Lundqvist, L.J. (2014) Kommunal planering för ökad energieffektivisering - verkan av ändringar i norsk och svensk planlagstiftning. PLAN, 68 (6), s.36-39.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.