Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Last ned

Sammendrag

Denne undersøkelsen er gjennomført med utgangspunkt i forskningsarbeidet i "The International Social Survey Programme" (ISSP). ISSP er en internasjonal organisasjon som utarbeider og koordinerer årlige intervjuundersøkelser i sine medlemsland, hovedsaklig innen fagfeltene statsvitenskap og sosiologi. Tema for undersøkelsen varierer, men samme tema gjenntar med noen års mellomrom slik at det blir mulig å måle både endringer i handlingsmønster og holdning over tid, samt forskjeller mellom ulike land og kulturer.

I 1989 ble Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) medlem av ISSP og NSD har siden da vært ansvarlige for å gjennomføre undersøkelsene i Norge.

I 2008 var målet å samle inn data om holdninger til relegion.

Variabelgrupper

Full tittel

Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Identifikasjonsnummer

NSD1331

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD Dataprodusent

Opphavsrett

Copyright (C) 2008 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Serienavn

International Social Survey Program (ISSP), norsk del

Serieinformasjon

ISSP utarbeider og koordinerer årlige intervjuundersøkelser i sine medlemsland. Samme undersøkelsestema gjentas med noen års mellomrom. Intervjuundersøkelsen "Religion" ble gjennomført første gang i 1991, og delvis repetert i 1998 og 2008. NSD gjennomførte undersøkelsen i Norge alle tre årene. Formålet med undersøkelsen er å skape et komparativt empirisk grunnlag for å studere religion som kulturfenomen og sosial institusjon, hvilken betydning religion har for det moderne individ og samfunn, og hvilke prosesser og faktorer som virker til å utforme og påvirke religionens rolle.

Versjon

Dato: 2009-11-23

Notater

Data fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste er dokumentert og tilrettelagt, andre NSD-utgave.

Bibliografisk henvisning

"Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP". Data samlet av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. Andre NSD-utgave, Bergen 2009.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Religion og verdier

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2008 2008

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2008-05-07 2008-07-09

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Geografisk enhet

Landsdel

Analyseenhet

Individ

Univers

Personer bosatt i Norge i alderen 18-79 år, mars 2008.

Datatype

Intervjudata

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

TNS Gallup  (TNS)

Utvalgsprosedyre

Undersøkelsen ble gjennomført blant et landsomfattende utvalg på 3400 personer. Utvalget ble trukket fra Det sentrale
folkeregister som et systematisk, tilfeldig utvalg av personer bosatt i Norge i alderen 18-79 år. Personer med sperret
adresse eller uten fast bopel var ikke inkludert i utvalgsrammen. Kjønn, alder og regionale variabler for å beregne egenskaper ved bruttoutvalget er hentet fra registeropplysningene.

TNS Gallup gjennomførte det postale feltarbeidet og optisk lesning av besvarte skjema. I tillegg kunne respondentene velge å svare på undersøkelsen i en web-utgave av spørreskjemaet som var tilgjengelig fra NSD. 229 av respondentene i undersøkelsen svarte via web.

Bruttoutvalg: 3400 personer
Nettoutvalg: 1333 personer
Svarprosent:39.21%

Type datainnsamling

Post-enquete og internett enquete

Vekting

Erfaringer med skjevheter mht. kjønn, alder og utdanning og yrke i NSDs postalundersøkelser har vist at de har spilt svært liten rolle for resultatene i undersøkeslene. For Religion 2008 har en test utført ved NSD vist at et datasett vektet etter kjønn, alder og utdanning ikke gir signifikante forskjeller i svarfordelingene sammenlignet med et uvektet datasett. På bakgrunn av denne testen og at skjevhetene i utvalget ikke ser ut til å være større enn det vi har sett i tidligere undersøkelser, vil ikke NSD anbefale at datasettet vektes.

Sted

Tilgangsstatus

Data er fritt tilgjengelig for forskere og studenter innen universitets- og høyskolesektoren.

Omfang av innsamling

En datafil; ulike oppsett kan leveres.

Begrensninger

Data er fritt tilgjengelig for forskere og studenter innen universitets- og høyskolesektoren.

Sitatkrav

En forutsetning for bruk av data og tabeller fra undersøkelsen er at følgende blir tatt med i forord, fotnote e.l. i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS' (NSD) "Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP". Undersøkelsen er finansiert av NSD. Data er samlet inn av TNS Gallup og tilrettelagt for forskningsformål av NSD. Verken TNS Gallup eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her."

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelser, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt tre eksemplarer, alternativt en PDF-fil, av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Disclaimer

Verken  TNS Gallup eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.

Relaterte studier

Spørreundersøkelse om religion, 1998, norsk del av ISSP

Spørreundersøkelse om religion, 1991, norsk del av ISSP

Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP, tilleggsutvalg Agder

Spørreskjema for religion for 2008

Spørreskjema for religion 2008

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.