Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v111: Spm38 ISCO-88(COM).Standard for yrk.klass.1998.NOS C 521, nåvær./siste hov.yrk

Tekst før spørsmål

Til dem som har inntektsgivende arbeid nå, eller har hatt inntektsgivende arbeid tidligere. Dersom du har/hadde flere jobber, gi svar om ditt hovedarbeidsforhold.

Spørsmålstekst

Hvilken yrkestittel har/hadde du (hovedyrke)? Noter.
Kan du kort beskrive dine arbeidsoppgaver? Vennligst beskriv så presist som mulig.

Beskrivende tekst

Spørsmål 38 omkodet til ISCO-88 (COM)

Verdier Kategorier N
0 Uoppgitt eller yrker som ikke kan identifiseres 0
 0,0%
110 Militære yrker 0
 0,0%
111 Menige 0
 0,0%
112 Befal I 3
 0,3%
113 Befal II 0
 0,0%
1000 Administrative ledere og politikere 1
 0,1%
1110 Politikere 0
 0,0%
1120 Toppledere i offentlig administrasjon 0
 0,0%
1141 Ledere i partipolitiske organisasjoner 0
 0,0%
1142 Ledere arb.giv./arb.tak.org og øk.int.org 0
 0,0%
1143 Ledere i humanitære org. og andre int.org 0
 0,0%
1200 Ledere i store og mellomstore bedr. og i off.adm. 2
 0,2%
1210 Administrerende direktører 19
 2,0%
1220 Prod.dir., ikke-spes. næringsomr. 5
 0,5%
1221 Prod.direktører innen jordbr, skogbr og fiske 2
 0,2%
1222 Prod.dir., olje- og gassutv., brgv.dr., ind., kraft-og vannf 4
 0,4%
1223 Prod.dir., bygge- og anleggsvirk. 1
 0,1%
1224 Prod.dir., varehandel, hotell- og rest.virk. mv 0
 0,0%
1225 Prod.dir., transport og kommunikasjon 1
 0,1%
1226 Prod.dir., fin. tjenesteyting, eiendomsdrift osv 2
 0,2%
1227 Prod.dir., offentlig administrasjon 9
 0,9%
1228 Prod.dir., underv., helse- og sos.tj. 6
 0,6%
1229 Prod.dir., andre sos. og pers. tj. 2
 0,2%
1231 Finans-, økonomi- og adm.dir. 12
 1,2%
1232 Personaldirektører 5
 0,5%
1233 Salgsdirektører 7
 0,7%
1234 Markeds- og informasjons direktører 4
 0,4%
1235 Innkjøps- og distribusjonsdirektører 4
 0,4%
1236 IT-direktører 1
 0,1%
1237 Forskningsdirektører 1
 0,1%
1239 Andre spesialdirektører 1
 0,1%
1310 Ledere innen ikke-spes.næringsomr. 12
 1,2%
1311 Ledere, jordbruk, skogbruk og fiske 0
 0,0%
1312 Ledere, bergverksdr., ind., kraft- og vannfors. 0
 0,0%
1313 Ledere, bygge- og anleggs virksomhet 0
 0,0%
1314 Ledere, varehandel mv. 9
 0,9%
1315 Ledere, hotell- og restau rantvirksomhet 0
 0,0%
1316 Ledere, transport og kommunikasjon 1
 0,1%
1317 Ledere, finansiell tj.yt., eiendomsdrift osv. 0
 0,0%
1318 Ledere, renov., pers. tj.yt. og arb. for priv.husholdn. 0
 0,0%
1319 Andre ledere 1
 0,1%
1320 Disponent 0
 0,0%
2000 Akademiske yrker 2
 0,2%
2100 Realister, sivilingeniører m.fl. 0
 0,0%
2111 Fysikere og astronomer 0
 0,0%
2112 Meteorologer 0
 0,0%
2113 Kjemikere 0
 0,0%
2114 Geologer og geofysikere 1
 0,1%
2121 Matematikere og tilsvarende yrker 0
 0,0%
2122 Statistikere 0
 0,0%
2130 Systemutviklere og program merere 27
 2,8%
2140 Sivilarkitekter,siviling. og tilsv. yrker 5
 0,5%
2141 Sivilarkitekter, by- og trafikk planleggere 2
 0,2%
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 4
 0,4%
2143 Sivilingeniører (elkraftteknikk) 1
 0,1%
2144 Sivilingeniører (elektronikk og telekomm.) 4
 0,4%
2145 Sivilingeniører (maskin- og marinteknikk) 1
 0,1%
2146 Sivilingeniører (kjemi) 0
 0,0%
2147 Sivilingeniører (geofag, petr.tekn., metallurgi o.l.) 3
 0,3%
2148 Landmålere, jordskiftekandidater o.l. 0
 0,0%
2149 Andre sivilingeniører og tilsvaren de yrker 11
 1,1%
2211 Biologer, botanikere, zoologer og tilsv.yrk 1
 0,1%
2212 Sivilagronomer og tilsvarende yrker 0
 0,0%
2221 Leger 10
 1,0%
2222 Tannleger 1
 0,1%
2223 Veterinærer 1
 0,1%
2224 Farmasøyter 0
 0,0%
2225 Ernæringsfysiologer 0
 0,0%
2230 Spesialsykepleiere og jordmødre 11
 1,1%
2300 Undervisn.yrk. som krever min 4 års univ.- el høysk.utd. 0
 0,0%
2310 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere 10
 1,0%
2320 Lektorer og adjunkter i videre gående skole 11
 1,1%
2340 Spesiallærere/spesialpedagoger 5
 0,5%
2351 Spesialister i utdanningsmetodikk 0
 0,0%
2352 Studieinspektører o.l. 3
 0,3%
2359 Andre lærere m/min 4 års univ- el høysk.utd. 0
 0,0%
2410 Øk.,samf.vit.sk.,jur.,tekn.,nat.vit.sk.,planl. og utred. 5
 0,5%
2411 Øk. og samf.vit.sk. planl. og utred. 10
 1,0%
2412 Juridisk planlegging og utredning 3
 0,3%
2413 Tekn. og nat.vit.sk. planl. og utred. 1
 0,1%
2419 Andre yrker innen off. administrajon 2
 0,2%
2500 Andre akademiske yrker 0
 0,0%
2510 Regnskaps-, personal- og rådgivningsyrker 1
 0,1%
2511 Statsautoriserte revisorer 7
 0,7%
2512 Personal- og organisasjonskonsulenter 10
 1,0%
2519 Markedsanalytikere og andre forretn.yrker 2
 0,2%
2520 Juridiske yrker 0
 0,0%
2521 Advokater 1
 0,1%
2522 Domstolsjurister 0
 0,0%
2523 Jurister innen politi og påtalemyndighet 0
 0,0%
2531 Arkivarer og konservatorer 0
 0,0%
2532 Universitetsbibliotekarer 0
 0,0%
2541 Sosial- og siviløkonomer 3
 0,3%
2542 Sosiol., sosialantr., samfunnsgeogr. og statsvit. 0
 0,0%
2543 Historikere, arkeologer og filosofer 0
 0,0%
2544 Språkforskere, oversettere og tolker 0
 0,0%
2545 Psykologer 4
 0,4%
2551 Forfattere og andre skribenter 1
 0,1%
2552 Skulptører, kunstmalere og billedkunstnere 0
 0,0%
2553 Dirigenter, komponister, musikere og sangere 4
 0,4%
2554 Koreografer og dansere 0
 0,0%
2555 Skuespillere og regissører 0
 0,0%
2560 Geistlige yrker 0
 0,0%
3100 Ingeniører, teknikere m.fl. 0
 0,0%
3110 Ingeniører og teknikere 6
 0,6%
3111 Bygningsingeniører og teknikere 1
 0,1%
3112 Elkraftingeniører og -teknikere 9
 0,9%
3113 Elektronikk- og telekomm.ing. og -teknikere 2
 0,2%
3114 Maskiningeniører og -teknikere 1
 0,1%
3115 Kjemiingeniører og -teknikere 0
 0,0%
3116 Ing. og tekn.; petr., bergverk og metallurgi 6
 0,6%
3119 Andre ingeniører og teknikere 3
 0,3%
3120 Dataingeniører og -teknikere 7
 0,7%
3131 Filmfotografer og innspillingstek nikere 0
 0,0%
3132 Operatører av kringkastings- og telekomm.utstyr 0
 0,0%
3139 Andre operatører av optisk og elektronisk utstyr 0
 0,0%
3141 Skipsmaskinister 6
 0,6%
3142 Dekksoffiserer og loser 0
 0,0%
3143 Flygere 2
 0,2%
3144 Flygeledere o.l. 1
 0,1%
3151 Branninspektører 0
 0,0%
3152 Sikkerhetsinspektører 1
 0,1%
3200 Yrker innen biologi og helsevesen som krever 1-3 års høysk.u 0
 0,0%
3211 Bioingeniører og -teknikere 3
 0,3%
3212 Agroteknikere 0
 0,0%
3213 Skogingeniører, skogkonsulenter o.l. 0
 0,0%
3221 Radiografer og audiografer 2
 0,2%
3222 Helse- og miljøinspektører 0
 0,0%
3223 Kostholdskonsulenter 0
 0,0%
3224 Optikere 1
 0,1%
3225 Tannpleiere 1
 0,1%
3226 Fysioterapeuter, ergoterapeuter o.l. 10
 1,0%
3227 Dyrepleiere 0
 0,0%
3228 Reseptarer 0
 0,0%
3229 Naturterapeuter 0
 0,0%
3231 Sykepleiere 28
 2,9%
3232 Vernepleiere 4
 0,4%
3300 Undervisn.yrk som krever 1-3 års høysk.utd. 0
 0,0%
3310 Grunnskolelærere 35
 3,6%
3320 Førskolelærere 17
 1,8%
3341 Yrkesfaglærere og faglærere i videreg.sk. 2
 0,2%
3349 Andre yrker, undervisning og pedagogisk arb 2
 0,2%
3400 Lav.saksb.in.adm./forretn.fag,yrk.sosarb/underholdn 3
 0,3%
3410 Funksjonærer innen finansvesen og salg 0
 0,0%
3411 Finansmeglere 1
 0,1%
3412 Forsikringskonsulenter 3
 0,3%
3413 Eiendomsmeglere og -forvaltere 1
 0,1%
3414 Reisekonsulenter 3
 0,3%
3415 Tekniske og kommersielle salgsrepresentanter 12
 1,2%
3416 Innkjøpere 4
 0,4%
3417 Takstmenn, takstinspektører og auksjonarier 0
 0,0%
3418 Kundebehandlere (banktjenester) 12
 1,2%
3419 Markedsførings- og reklamekon sulenter 9
 0,9%
3421 Handels- og skipsmeglere 0
 0,0%
3422 Speditører og befraktere 3
 0,3%
3423 Kunde-/ personalkonsulenter (vikarbyrå) 0
 0,0%
3429 Andre forretningsmeglere 1
 0,1%
3431 Funksjonærer innen administrasjon 4
 0,4%
3432 Revisorer(ikke statsautoriserte) og regnsk.før. 12
 1,2%
3433 Husøkonomer 0
 0,0%
3440 Lavere saksbehandlere innen offentlig administrasjon 0
 0,0%
3441 Tollfunksjonærer 3
 0,3%
3442 Lavere saksbehandlere ved ligningskontor 0
 0,0%
3443 Lavere saksbehandlere ved trygdekontor 0
 0,0%
3444 Lavere saksbehandlere ved arbeidskontor 0
 0,0%
3449 Andre lavere saksbehandlere, off. administrasjon 1
 0,1%
3450 Polititjenestemenn 1
 0,1%
3460 Sosionomer,  barneverns pedagoger o.l. 12
 1,2%
3471 Dekoratører, designere og reklametegnere 3
 0,3%
3472 Sangere og musikere i underholdningsbransjen 0
 0,0%
3473 Klovner, tryllekunstnere, akrobater o.l. 0
 0,0%
3474 Inspisienter mfl. 2
 0,2%
3475 Idrettsutøvere og -trenere 0
 0,0%
3480 Religiøse yrker 0
 0,0%
3491 Informasjonsmedarbeidere og journalister 9
 0,9%
3492 Programsekretærer og programmedarbeidere 0
 0,0%
3493 Bibliotekarer 2
 0,2%
4000 Kontor- og kundeserviceyrker 0
 0,0%
4111 Stenografer, referenter o.l. 1
 0,1%
4112 Dataregistrerere (puncheoperatører) 0
 0,0%
4113 Sekretærer 13
 1,3%
4114 Kontormedarbeidere 9
 0,9%
4121 Økonomimedarbeidere og revi sjonsassistenter 6
 0,6%
4129 Andre tallbehandlere 1
 0,1%
4131 Lagermedarbeidere og materialforvaltere 6
 0,6%
4132 Logistikere 6
 0,6%
4133 Transportfunksjonærer 1
 0,1%
4141 Bibliotek- og arkivmedarbeidere 3
 0,3%
4142 Postbud og -sorterere 4
 0,4%
4200 Kundeserviceyrker 0
 0,0%
4211 Billettører og billettselgere 0
 0,0%
4212 Post- og bankkasserere 1
 0,1%
4213 Bingoverter o.l. 0
 0,0%
4214 Pantelånere 0
 0,0%
4215 Inkassomedarbeidere 0
 0,0%
4220 Reisebyrå-, resepsjons-, sentralbordmedarbeidere o.l. 0
 0,0%
4221 Reisebyråmedarbeidere o.l. 0
 0,0%
4222 Resepsjonister og opplysnings medarbeidere 5
 0,5%
4223 Sentralbordoperatører 1
 0,1%
5000 Salgs-, service- og omsorgsyrker 0
 0,0%
5111 Verter/vertinner på fly, skip og tog 3
 0,3%
5112 Konduktører og billettører(ombord i transportmidler) 1
 0,1%
5113 Reiseledere og guider 1
 0,1%
5121 Internatledere o.l. 0
 0,0%
5122 Kokker 11
 1,1%
5123 Hovmestere, servitører og barkeepere 3
 0,3%
5130 Pleie- og omsorgspersonale 0
 0,0%
5131 Barne- og ungdomsarbeidere o.l. 19
 2,0%
5132 Omsorgsarbeidere og hjelpe pleiere 27
 2,8%
5133 Hjemmehjelpere 6
 0,6%
5134 Tannlegesekretærer 2
 0,2%
5135 Legesekretærer 7
 0,7%
5136 Dagmammaer, praktikanter o.l. 1
 0,1%
5137 Apotekteknikere 3
 0,3%
5139 Annet pleie- og omsorgspersonale 12
 1,2%
5141 Frisører, kosmetologer o.l. 7
 0,7%
5142 Begravelsesbyrå- og krematorie arbeidere 0
 0,0%
5143 Slankeverter, solstudioverter o.l. 0
 0,0%
5149 Andre yrker innen personlig tjenesteyting 0
 0,0%
5160 Rednings- og vaktyrker 0
 0,0%
5161 Brannkonstabler o.l. 1
 0,1%
5162 Fengselsbetjenter 0
 0,0%
5163 Vaktmestere o.l. 4
 0,4%
5164 Vektere o.l. 0
 0,0%
5169 Annet sikkerhetspersonale 0
 0,0%
5210 Mannekenger og andre modeller 0
 0,0%
5220 Butikkmedarbeidere, selgere m.v. 5
 0,5%
5221 Butikkmedarbeidere o.l. 52
 5,4%
5222 Blomsterdekoratører 1
 0,1%
5223 Dør- og telefonselgere 1
 0,1%
5224 Selgere (engros) 0
 0,0%
5225 Intervjuere 0
 0,0%
6100 Yrker innen jordbruk,skogbruk og fiske 2
 0,2%
6110 Korn,grønnsak,frukt,bærprod.,gartneriarb. 0
 0,0%
6111 Korn-, grønnsaks-, frukt- og bærprodusenter 2
 0,2%
6112 Gartneriarbeidere 2
 0,2%
6121 Melke- og husdyrprodusenter 9
 0,9%
6122 Egg- og fjærfeprodusenter 0
 0,0%
6129 Andre dyreoppdrettere og røktere 1
 0,1%
6130 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) 10
 1,0%
6210 Skogsarbeidere o.l. 0
 0,0%
6310 Fiskeoppdrettere o.l. 0
 0,0%
6411 Fiskere 6
 0,6%
6412 Fangstfolk 0
 0,0%
7000 Håndverkere o.l 0
 0,0%
7100 Steinfag-, bygnings- og anleggsarbeidere 0
 0,0%
7110 Steinfagarbeidere, steinhoggere o.l. 0
 0,0%
7120 Bygge- og anleggsarbeidere 0
 0,0%
7121 Murere mfl. 1
 0,1%
7122 Betong- og grunnarbeidere (bygg) 0
 0,0%
7123 Jernbindere 1
 0,1%
7124 Forskalingssnekkere 0
 0,0%
7125 Tømrere 11
 1,1%
7126 Vei- og anleggsarbeidere 1
 0,1%
7127 Tunnel- og fjellarbeidere, sprengningsarb. o.l. 2
 0,2%
7128 Stillasbyggere 1
 0,1%
7129 Anleggsgartnere 1
 0,1%
7131 Taktekkere 0
 0,0%
7132 Isolatører og kapslere 2
 0,2%
7133 Glassarbeidere 1
 0,1%
7134 Rørleggere og VVS-montører 7
 0,7%
7141 Malere og byggtapetserere 3
 0,3%
7142 Overflatebehandlere og lakkerere 0
 0,0%
7143 Sandblåsere o.l. 0
 0,0%
7144 Feiere 0
 0,0%
7200 Metall- og maskinarbeidere, elektrikere o.l 0
 0,0%
7210 Støpere, sveisere, platearbeidere o.l. 0
 0,0%
7211 Støpere 0
 0,0%
7212 Sveisere 2
 0,2%
7213 Kopper- og blikkenslagere 0
 0,0%
7214 Platearbeidere 1
 0,1%
7215 Riggere og spleisere 0
 0,0%
7216 Dykkere 0
 0,0%
7217 Bilskadereparatører 0
 0,0%
7221 Smeder 0
 0,0%
7222 Børsemakere, låsesmeder o.l. 0
 0,0%
7230 Mekanikere 1
 0,1%
7231 Bilmekanikere 5
 0,5%
7232 Mekanikere innen flytekniske fag 1
 0,1%
7233 Landbruks- og anleggsmaskin mekanikere 0
 0,0%
7234 Motormekanikere 0
 0,0%
7235 Automatikkmekanikere 0
 0,0%
7236 Finmekanikere 0
 0,0%
7237 Industrimekanikere 1
 0,1%
7241 Elektrikere, elektronikere o.l. 12
 1,2%
7242 Service- og telemontører 0
 0,0%
7243 Automatikere, tavlemont., viklere og transformatormont. 0
 0,0%
7244 Energimontører 0
 0,0%
7311 Instrumentmakere og -reparatører 0
 0,0%
7312 Musikkinstrumentmakere og  stemmere 0
 0,0%
7313 Gull- og sølvsmeder, gravører o.l. 1
 0,1%
7321 Keramikere og pottemakere 0
 0,0%
7322 Glasshåndverkere 0
 0,0%
7331 Kunsthåndverkere i tre o.l. 0
 0,0%
7332 Kunsthåndverkere i tekstil, lær o.l. 0
 0,0%
7341 Grafikere (førtrykk) o.l. 2
 0,2%
7342 Fotografer 1
 0,1%
7350 Tekniske tegnere 2
 0,2%
7411 Slaktere, fiskehandlere o.l. 3
 0,3%
7412 Bakere og  konditorer 1
 0,1%
7413 Prøvesmakere og kvalitetsbedømmere av mat og drikke 0
 0,0%
7419 Andre håndverkere innen næringsmiddelprod. 0
 0,0%
7421 Snekkere 9
 0,9%
7422 Trebåtbyggere 0
 0,0%
7423 Kurvmakere o.l. 0
 0,0%
7430 Håndverkere i tekstil, bekledning mv. 0
 0,0%
7431 Vevere, strikkere o.l. (innen hus flidsprod.) 1
 0,1%
7432 Skreddere, kjole- og draktsyere, modister o.l. 0
 0,0%
7433 Buntmakere 0
 0,0%
7434 Gradører 0
 0,0%
7435 Parykkmakere 0
 0,0%
7436 Møbeltapetserere o.l. 0
 0,0%
7441 Skinnberedere og garvere 0
 0,0%
7442 Skomakere 0
 0,0%
7443 Taksidermister 0
 0,0%
7450 Laboranter 0
 0,0%
8000 Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. 6
 0,6%
8100 Prosessoperatører mv. 3
 0,3%
8111 Bergfagarbeidere 0
 0,0%
8112 Prosessoperatører (oppredning) 0
 0,0%
8113 Operatører innen olje- og gassutvinning 2
 0,2%
8114 Brønnserviceoperatører (olje- og gassutvinning) 0
 0,0%
8120 Operatører innen stål- og annen metallvareproduksjon 0
 0,0%
8121 Operatører innen metallurgisk prosessfag 2
 0,2%
8122 Metallformere 0
 0,0%
8131 Keramiske formere og dekoratører 0
 0,0%
8132 Operatører innen glassproduksjon 0
 0,0%
8139 Andre operatører innen glass- og keramikkproduksjon 0
 0,0%
8141 Operatører, prod. og vid.fored. av trelastprod. 1
 0,1%
8142 Operatører, treforedlings industri 1
 0,1%
8143 Operatører, spon- og fiberplateproduksjon 0
 0,0%
8151 Operatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg 0
 0,0%
8159 Operatører, annen kjemisk prosessindustri 0
 0,0%
8161 Energioperatører 0
 0,0%
8162 Operatører ved forbr.-, kjøle- og vannrenseanlegg mv 0
 0,0%
8200 Maskinop., prod. av metallvarer, betongprod. mv 0
 0,0%
8211 Operatører, metallvare produksjon 1
 0,1%
8212 Verktøymakere o.l. 3
 0,3%
8213 Maskinarbeidere 0
 0,0%
8214 Operatører, prod. av betongprodukter mv. 0
 0,0%
8221 Operatører, prod. av hyg. og farm. prod. 1
 0,1%
8222 Operatører, ammun.- og sprengst.prod. 0
 0,0%
8223 Operatører, gummi produksjon 0
 0,0%
8224 Operatører, plastfag og plastproduksjon 0
 0,0%
8225 Operatører, maling- og lakkproduksjon 0
 0,0%
8229 Operatører, annen kjemiskteknisk produksjon 0
 0,0%
8251 Grafiske trykkere 3
 0,3%
8252 Bokbindere 2
 0,2%
8253 Operatører innen kartonasje 1
 0,1%
8254 Fotolaboranter 0
 0,0%
8261 Spinne- og nøstemaskinoperatører 0
 0,0%
8262 Veve- og hekle/strikkemaskinoperatører o.l. 0
 0,0%
8263 Industrisyere 0
 0,0%
8264 Tekstiloperatører innen fiskeredskap 0
 0,0%
8265 Tilskjærere 0
 0,0%
8266 Operatører, farg., vask., rens. av tekstil 0
 0,0%
8267 Operatører, prod. av sko, vesker mv. 0
 0,0%
8269 Andre operatører innen tekstilprod. o.l. 0
 0,0%
8270 Operatører innen næringsmiddelproduksjon 1
 0,1%
8271 Fagarbeidere, bearbeiding av fisk og fiskeprod. 2
 0,2%
8272 Operatører, bearb. av kjøtt og kjøttprod. 0
 0,0%
8273 Operatører av maskiner for fremst. av meieriprod. 1
 0,1%
8274 Operatører av møller for korn og krydder 0
 0,0%
8275 Op. av mask. for fremst./bearb. av bakverk, korn- og sjokol. 0
 0,0%
8276 Op. av mask. for bearb. av frukt, grønns. og nøtter 0
 0,0%
8277 Bryggere og maskinop., fremst. av min.vann, øl og andre dr.v 0
 0,0%
8279 Operatører, annen næringsmiddelprod. 0
 0,0%
8281 Montører, produksjon av transportmidler 0
 0,0%
8282 Op. og mont., prod. av elektronisk utst. 1
 0,1%
8311 Lokomotivførere og lokomotivkontrollører 0
 0,0%
8312 Skiftekonduktører 1
 0,1%
8320 Motor- og sporvognførere 1
 0,1%
8321 Bil-, drosje- og varebilførere 6
 0,6%
8322 Buss- og sporvognførere 3
 0,3%
8323 Lastebil- og vogntogførere 6
 0,6%
8331 Anleggsmaskinførere 7
 0,7%
8332 Kran- og heisførere o.l. 1
 0,1%
8333 Truckførere 0
 0,0%
8341 Dekksmannskap (skip) 5
 0,5%
8342 Maskinmannskap (skip) 1
 0,1%
9100 Hjelpearbeidere innen tjenesteyting 1
 0,1%
9120 Forefallende arb. for privatpers. og -husholdn. 0
 0,0%
9130 Rengj. og a. hush.yrker i bedrift/privat hh. 0
 0,0%
9131 Rengjørings-/husarbeidspers. i privathusholdn. 2
 0,2%
9132 Rengjøringspersonale i bedrifter o.l. 23
 2,4%
9133 Kjøkken- og anretningsassistenter 7
 0,7%
9141 Vinduspussere 0
 0,0%
9142 Bilklargjørere 1
 0,1%
9151 Bud o.l. 1
 0,1%
9152 Vakter og dørvakter 2
 0,2%
9153 Måleavlesere o.l. 0
 0,0%
9160 Renovasjonsarbeidere o.l. 3
 0,3%
9210 Hjelpearbeidere innen jordbruk, skogbruk og fiske 0
 0,0%
9300 Hjelpearbeidere innen bygg, anlegg, industri osv. 0
 0,0%
9310 Hjelpearbeidere innen bygg, anlegg, vedlikehold o.l. 1
 0,1%
9320 Hjelpearbeidere innen industri 1
 0,1%
9330 Hjelpearbeidere innen lager og godshåndtering 1
 0,1%
9999 Missing 0
 0,0%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 969
Manglende tilfeller 103
Minimum 112.0
Maksimum 9330.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.