Datasett: Området fortalt som en historie. En undersøkelse av forholdet mellom verbale og kartbaserte uttrykk om geografisk informasjon, 2012

Sammendrag

I moderne europeiske samfunn blir kart sett på som en naturlig måte å kommunisere om geografi på. I noen historiske perioder blir ikke kart brukt i noen stor grad, selv om kartografi var utviklet. Den manglende bruken av kart bunner ikke i liten kunnskap eller manglende verktøy. Jeg tror derimot det er andre grunner til at mennesker valgte verbale tekster når kommunikasjonen dreide seg om geografi. Disse grunnene er kanskje vanskelige  å forstå for folk som lever i et kartbasert samfunn. I doktorgradsavhandlingen skal jeg se på slike grunner ved å prøve og finne verbal tekst som er overordnet kart. Et kart er best definert som et dokument som repereseneterer rom i forhold til objekter i verden; det er en av flere verktøy eller metoder som gjør at mennesker finner fram. Verbal tekst er beskrivelser av for eksempel innsjø, fjell, elv osv.  

Kildematerialet til dette prosjektet er et dokument fra det 18.århundret: Major Schnitlers grenseprotokoll. Det digitalt tilgjengelig omkodede TEI tekstbaserte versjonen av dette materialet vil bli brukt som kilde for databasen. Denne databasen vil representere en modell av den geografiske informasjonen jeg får lest ut fra teksten. Denne modellen vil være en versjon av den geografiske informasjonen i kildeteksten, utrykt i et formelt språk. Modellen vil også oppbevare motsigendee fakta hvis og når de eksisterer. Mulige motsigende fakta kan bli funnet ved å benytte regler for kalkulering, som vil bli utviklet med modellen. Modellen vil bli brukt for å utforske min hypotese ved og utrykke informasjonen i modellen som kart. Basert på resultatene av denne undersøkelsen skal jeg diskutere de eksisterende mulighetene for geografiske strukturer, og kjennetegn ved modellen som ikke kan komme til utrykk på kart uten betydningsfulle meningstap. På denne måten håper jeg å oppnå ny informasjon om hvordan mennesker utrykker seg selv i verbale tekster om geografi, i motsetning til kartbaserte utrykk. I det lange løp håper jeg dette vil hjelpe oss med å forstå hvorfor noen kulturer er veldig kartorienterte, mens andre kjenner til kart, men bruker det i veldig liten grad.  

For tilgang til selve datasettet, se prosjektets ressursside: http://www.oeide.no/dg/dp/  
eller bestill via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

Området fortalt som en historie. En undersøkelse av forholdet mellom verbale og kartbaserte uttrykk om geografisk informasjon, 2012

Identifikasjonsnummer

NSD2114

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Eide, Øyvind Department of Digital Humanities, King's College London

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Eide, Øyvind King's College London, Department of Digital Humanities KCL, DDH Prisjektansvarlig

Opphavsrett

Copyright (C) 2014 Øyvind Eide, King's College London, Department of Digital Humanities

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 190567

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Versjon

Dato: 2014-10-29

Notater

Originaldata fra  Øyvind Eide, King's College London, Department of Digital Humanities er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Området fortalt som en historie. En undersøkelse av forholdet mellom verbale og kartbaserte uttrykk om geografisk informasjon, 2012". Data samlet av Øyvind Eide, King's College London, Department of Digital Humanities. Første NSD-utgave, Bergen 2014.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Vitenskap og teknologi

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2009-05-01 2012-04-30

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2009-05-01 2012-04-30

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Geografisk enhet

Land

Analyseenhet

Annet

Univers

Datamateriale.

Datatype

Kodede tekstdata

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Eide, Øyvind, King's College London, Department of Digital Humanities  (KCL, DDH)

Utvalgsprosedyre

Kildematerialet til dette prosjektet er et dokument fra det 18.århundret: Major Schnitlers grenseprotokoll. Det digitalt tilgjengelig omkodede TEI tekstbaserte versjonen av dette materialet vil bli brukt som kilde for databasen. Denne databasen vil representere en modell av den geografiske informasjonen jeg får lest ut fra teksten.

Type datainnsamling

Annet

Sted

Tilgangsstatus

Data er fritt tilgjengelig.

Omfang av innsamling

En datafil(er); ulike format kan leveres.

Begrensninger

Data er fritt tilgjengelig.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Området fortalt som en historie. En undersøkelse av forholdet mellom verbale og kartbaserte uttrykk om geografisk informasjon, 2012". Data er innsamlet av Øyvind Eide, Department of Digital Humanities, King's College London. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Verken Øyvind Eide, King's College London, Department of Digital Humanities, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Betingelser

Data er fritt tilgjengelig.

Disclaimer

Verken Øyvind Eide, King's College London, Department of Digital Humanities, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Relatert materiell

Data Package for The area told as a story

This data package is connected to the PhD project at King's College London, Department of Digital Humanities.

Relaterte publikasjoner

The area told as a story: An inquiry into the relationship between verbal and map-based expressions of geographical information

Eide, Øyvind (2012) The area told as a story: An inquiry into the relationship between verbal and map-based expressions of geographical information. Ph.D., King's College London, Department of Digital Humanities.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.