Datasett: Nettbrett og språkstimulering i barnehagen: utvikling av redskap for å vurdere effekten av nettbrett på språklig utvikling, 2015

Sammendrag

Digitale teknologier tas i bruk i stadig flere pedagogiske sammenhenger, og det forventes og kreves at IKT inngår som en naturlig del av barnehagens pedagogiske arbeid. Barnehagene er en svært sentral arena for barns språkutvikling. Barn lærer språk først og fremst gjennom å bruke språk i sosiale situasjoner, og gjennom direkte engasjement i ulike språklige aktiviteter. Særlig viktig er de måtene som voksne innbyr barn til å delta i språklig aktiviteter på gjennom strukturerte metoder som dialogisk lesing. Dialogisk lesing er i stor grad basert på bildeboka, som ved hjelp av bl.a. multimodalitet innbyr til språkutviklende samtaler mellom barn og voksen. Med nettbrett (iPad) har vi fått en rekke bildebok-app'er og spesielt tilrettelagte digitale fortellinger. Men det er lite empirisk forskning som kan si noe om hvorvidt egenskaper ved digitale teknologier ivaretar eller underminerer leseaktivitetens språkstimulerende effekt. Lesing er menneske-teknologi-interaksjon der teknologienes bruksegenskaper virker inn på kognitive og emosjonelle prosesser. Digitale teknologier har andre materielle og tekniske egenskaper enn boka: iPad-skjermen utstråler lys, og vi håndterer nettbrett og bok forskjellig når vi blar og peker. Et svært interessant spørsmål er hvordan ulike teknologiers affordanser virker inn på språklig samhandling under dialogisk lesing.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

Nettbrett og språkstimulering i barnehagen: utvikling av redskap for å vurdere effekten av nettbrett på språklig utvikling, 2015

Identifikasjonsnummer

NSD2330

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Mangen, Anne Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Mangen, Anne Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger UiS Prosjektleder

Opphavsrett

Copyright (C) 2015 Anne Mangen, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, UiS

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 238046

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Versjon

Dato: 2016-07-05

Notater

Originaldata fra Anne Mangen, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Nettbrett og språkstimulering i barnehagen: utvikling av redskap for å vurdere effekten av nettbrett på språklig utvikling, 2015". Data samlet av Anne Mangen, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2014-05 2015-05

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2015-04-01 2015-05-01

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Geografisk enhet

Kommune

Analyseenhet

Gruppe

Univers

Barn i alderen 3-5 år, ved en avdeling i en barnehage (hver barnegruppe med en voksen barnehagelærer).

Datatype

Tekstdata

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Mangen, Anne, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger  (UiS)

Utvalgsprosedyre

Utvalget består av barnegrupper på 4-6 barn i alderen 3-5 år, ved en avdeling i barnehage (hver gruppe med en barnehagelærer).
Bruttoutvalg: 25 personer
Nettoutvalg: 25 personer

Type datainnsamling

Annet

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan stille data fra "Nettbrett og språkstimulering i barnehagen: utvikling av redskap for å vurdere effekten av nettbrett på språklig utvikling, 2015" til disposisjon. Data blir gjort tilgjengelig for forskningsformål ved bestilling.

Omfang av innsamling

En datafil; ulike format kan leveres.

Begrensninger

NSD kan stille data fra "Nettbrett og språkstimulering i barnehagen: utvikling av redskap for å vurdere effekten av nettbrett på språklig utvikling, 2015" til disposisjon. Data blir gjort tilgjengelig for forskningsformål ved bestilling.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner: ”(En del av) de data som er benyttet her er hentet fra ”Nettbrett og språkstimulering i barnehagen: utvikling av redskap for å vurdere effekten av nettbrett på språklig utvikling, 2015”. Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Anne Mangen, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger gjennom NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Anne Mangen, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.”

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Anne Mangen, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.