Datasett: Lavsalin vannflømming av Nordsjøreservoarer: Fysiske og kjemiske effekter, 2013

Sammendrag

Dataene i prosjektet “Lavsalin vannflømming av Nordsjøreservoarer: Fysiske og kjemiske effekter, 2013” ble samlet inn ved å gjennomføre eksperimenter ved hjelp av en standard/1D-modell for lavsalin flømming. Målet var å beskrive hovedmekanismene i lavsalin vannflømming og å studere effektene av adsorpsjon og desorpsjon av polare oljekomponenter, og ion-utveksling (mineraler og reservoarbergart) på zeta-potensialet og kontaktvinkel. En funksjon som beskriver virkningen av saltholdighets-reduksjon i strømningsmetningens funksjoner ble inkludert i modellen. Den kjemiske modelleringen inkluderte: Innlemmelse av overflatekjemi i den eksisterende kjemiske modelleringsprogramvaren EQAlt (Cathles 2006), prediksjon av overflatepotensialet som funksjon av den vandige kjemien, trykk og temperatur, inkludering av olje-berg-interaksjoner i kjemisk modell, fulgt av eksperimenter og prediksjon av oversvømmelsesoppførsel som ble observert ved bruk av den kjemiske modellen. I en større skala ble det mulig å legge til en enkel utvidelse til en simulator slik at man kunne overføre laboratorieresultatene til feltskalaestimater for lavsalin flømmingsprosesser. Potensial vil bli evaluert med sandsteinreservoarmodeller, og et verktøy egnet for evaluering av potensialet for sandsteinsreservoarer ble etablert.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

Lavsalin vannflømming av Nordsjøreservoarer: Fysiske og kjemiske effekter, 2013

Identifikasjonsnummer

NSD2262

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Fjelde, Ingebret International Research Institute of Stavanger

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Fjelde, Ingebret International Research Institute of Stavanger IRIS Prosjektleder

Opphavsrett

Copyright (C) 2013 Ingebret Fjelde, IRIS

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 193173

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Versjon

Dato: 2015-11-06

Notater

Originaldata fra Ingebret Fjelde, IRIS er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Lavsalin vannflømming av Nordsjøreservoarer: Fysiske og kjemiske effekter, 2013". Data samlet av Ingebret Fjelde, IRIS. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2009 2013

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2009-04-01 2013-03-15

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Analyseenhet

Annet

Datatype

Eksperimentdata

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Fjelde, Ingebret, International Research Institute of Stavanger  (IRIS)

Utvalgsprosedyre

Eksperiment- og simuleringsresultater. Bergarter fra sandsteinsreservoarer med ulike mineralsammensetninger og fordelinger ble valgt. Oljesammensetningen, saltvannssammensetning, kjernedimensjoner og temperatur ble variert.

Type datainnsamling

Simulering, eksperiment

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan stille data fra "Lavsalin vannflømming av Nordsjøreservoarer: Fysiske og kjemiske effekter, 2013" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Omfang av innsamling

25 datafiler; ulike format kan leveres.

Begrensninger

NSD kan stille data fra "Lavsalin vannflømming av Nordsjøreservoarer: Fysiske og kjemiske effekter, 2013" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Lavsalin vannflømming av Nordsjøreservoarer: Fysiske og kjemiske effekter, 2013". Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data  i anonymisert form er stilt til disposisjon av Ingebret Fjelde, International Research Institute of Stavanger (IRIS) gjennom NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Ingebret Fjelde, IRIS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Ingebret Fjelde, IRIS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.