Datasett: Kvantifisering av geologiske prosesser som styrer væskestrømmer på bassengskala, 2009

Sammendrag

Vi vurderte geofysiske karakteristikker og geologiske prosesser til strømningssystemer som muligens gikk gjennom eller var knyttet til potensielle hydrokarbon-reserver. Det totale antallet hydrotermale utslippskomplekser i norske offshore-basseng estimeres til å ligge på mellom 2000 og 3000 stykker, og vi konsentrerte undersøkelsen rundt tre målområder. Det er sterke bevis fra seismiske data (amplitude anomalier) og brønndata fra bassengene på henholdsvis Møre og Vøring som indikerer at noen av disse dype hydrotermale utslippskompleksene har blitt gjenbrukt til vertikal væskegjennomstrømning i løpet av de siste 55 millioner årene, som har skapt væskegjennomstrømning gjennom bassengets formasjoner. De ser ut til å penetrere de stratigrafiske nivåene i hydrokarbonreservene. Derfor, vil vår studie fokusere på kvantifiseringen av de geologiske prosessene som styrer væskestrømmene på bassengskala, for å forstå påvirkningen væskestrømmer har på petroleumsaktivitet, og fordelingen av 'shallow free gas' som en risiko i boreområder. Sluttproduktet av dette prosjektet var økt internasjonal konkurransedyktighet, og forbedret utdanning av studenter innenfor feltet som omfattet høyoppløslig 3D-seismikk og væskestrømingssystemer.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

Kvantifisering av geologiske prosesser som styrer væskestrømmer på bassengskala, 2009

Identifikasjonsnummer

NSD1469

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Mienert, Juergen Institutt for geologi, UIT

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Mienert, Juergen Institutt for geologi, UIT

Opphavsrett

Copyright (C) 2009 Juergen Mienert, Institutt for geologi, UIT

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 169514

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Versjon

Dato: 2016-09-27

Notater

Originaldata fra Juergen Mienert, Institutt for geologi, UIT er dokumentert og tilrettelagt, andre NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Kvantifisering av geologiske prosesser som styrer væskestrømmer på bassengskala, 2009". Data samlet av Juergen Mienert, Institutt for geologi, UIT. Andre NSD-utgave, Bergen 2016.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Vitenskap og teknologi

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2005-07 2009-06

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2006-07-01 2006-07-01

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Analyseenhet

Annet

Univers

Enhetene består av seismiske filer fra 6 stasjoner i område i SEG-Y format. Dataene er i standard SEG-Y format med all posisjonsinformation i standard-headeren.

Datatype

Annet

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Mienert, Juergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiT

Utvalgsprosedyre

Innsamlingsmetode knyttes til: UiTø havbunnsseismometer og luftkanoner fra FF Jan Mayen.

Type datainnsamling

Annet

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan stille til disposisjon data fra "Kvantifisering av geologiske prosesser som styrer væskestrømmer på bassengskala, 2009". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Omfang av innsamling

29 datafiler; ulike format kan leveres.

Begrensninger

NSD kan stille til disposisjon data fra "Kvantifisering av geologiske prosesser som styrer væskestrømmer på bassengskala, 2009". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Quantification of geological processes that govern basin scale fluid flow, 2009". Data er innsamlet av Juergen Mienert, Institutt for geologi, UIT. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD – Norsk senter for forskningsdata AS (NSD). Verken Juergen Mienert, Institutt for geologi, UIT, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder, postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Disclaimer

Verken Juergen Mienert, Institutt for geologi, UIT, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.