Datasett: Automatisering av boreprosesser i petroleumsindustrien : Konsekvenser for helse og sikkerhet, 2011

Sammendrag

Teknologiske nyvinninger og økt automatisering er nødvendig for å utvinne de de gjenværende verdier på den norske kontinentalsokkelen. Utviklingen av prosessene rundt dypvanns- og undervannsoperasjoner, i tillegg til stadig mer utfordrende brønner, krever utvikling i teknologi og arbeidsprosesser. Ny teknologi muliggjør sanntidsrådgivningssystemer for borerne, i tillegg til at man minsker muligheten for menneskelige feil gjennom automatiserte prosesser. På motsatt side kan automatiserte boreprosesser utvikle nye utfordringer med hensyn til helse, miljø og sikkerhet (HMS).  

I dette forskingsutkastet har vi fokusert på disse utfordringene, hvordan de oppstår og hvordan vi kan løse dem på en best mulig måte. Automatisering kan defineres som en hel- eller delvis erstatning av en funksjon som tidligere ble utført av en operatør. Det er allerede en omfattende mengde forskning på automatiseringens konsekvenser i flere bransjer. Av den eksisterende forskningen fremgår det gjennomgående både positive og negative effekter på menneskelig ytelse. Imidlertid fremstår forskning på HMS-spørsmål relatert til automatisering i petroleumsindustrien som mangelfull. Det blir gjennom økt automatisering stilt nye og større krav til førerne av denne teknologien. Sett i lys av de økende ferdighetskravene, må man vurdere nye aspekter ved HMS-utformingen på plattformene. Det kreves en ny type koordinering og overvåking av de tekniske operatørene. Legger man denne erkjennelsen til grunn, er prosjektets viktigste formål å belyse samspillet mellom de menneskelige operatørene og automatiseringssystemene i boreprosesser. Hensikten med prosjektet vil dermed være å utforske konsekvensene for helse, miljø og sikkerhet i en stadig økende automatisert bransje, gjennom anvendelse av eksperimentelle metodiske tilnærminger.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

Automatisering av boreprosesser i petroleumsindustrien : Konsekvenser for helse og sikkerhet, 2011

Identifikasjonsnummer

NSD1959

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Gressgård, Leif Jarle International Research Institute of Stavanger

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Gressgård, Leif Jarle International Research Institute of Stavanger IRIS

Opphavsrett

Copyright (C) 2011 Leif Jarle Gressgård, IRIS

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 203289

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Versjon

Dato: 2015-06-15

Notater

Originaldata fra Leif Jarle Gressgård, IRIS er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Automatisering av boreprosesser i petroleumsindustrien: Konsekvenser for helse og sikkerhet, 2011". Data samlet av Leif Jarle Gressgård. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2011 2011

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2011-11-01 2011-11-01

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Analyseenhet

Individ

Univers

Ansatte i et boreselskap

Datatype

Tekstdata

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Leif Jarle Gressgård, International Research Institute of Stavanger  (IRIS)

Utvalgsprosedyre

Dydbeintervju i forbindelse med systemtesting med 10 ansatte i et borefirma.

Type datainnsamling

Personlig intervju

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan stille til disposisjon data fra "Automatisering av boreprosesser i petroleumsindustrien: Konsekvenser for helse og sikkerhet, 2011". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Omfang av innsamling

En datafil; ulike format kan leveres.

Begrensninger

NSD kan stille til disposisjon data fra "Automatisering av boreprosesser i petroleumsindustrien: Konsekvenser for helse og sikkerhet, 2011". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Automatisering av boreprosesser i petroleumsindustrien: Konsekvenser for helse og sikkerhet, 2011". Data er innsamlet av Leif Jarle Gressgård, IRIS. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD - Norwegian Centre for Research Data. Verken Leif Jarle Gressgård, IRIS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder, postadresse. Før eventuell utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Disclaimer

Verken Leif Jarle Gressgård, IRIS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.