Datasett: "Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet, 1999"

Sammendrag

Rundt årsskiftet 1999/2000 gjennomførte SSB for første gang en undersøkelse om bruken av IKT i næringslivet. Undersøkelsen favner om nærmere 5000 private foretak. Norske styresmakter ønsker å stimulere næringslivet ved å legge til rette for elektronisk handel og forretningsdrift. Derfor var undersøkelsen delvis finansiert av Nærings- og handelsdepartementet. Undersøkelsen bygger også på et nordisk samarbeid og skal kunne gi resultater som kan sammenlignes med de øvrige nordiske land.   

Spørsmålene som ble stilt til foretakene kan deles inn i følgende hovedkategorier:
- IT-plattform
- IT-systemer
- Bruk av internett
- Elektronisk handel, mottak av bestillinger via internett
- Barrierer for bruk av internett
- EDI
- Barrierer for bruk av informasjonsteknologi

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:

http://www.nsd.uib.no/nsddata/bestilling.html

Variabelgrupper

Full tittel

"Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet, 1999"

Identifikasjonsnummer

NSD0836

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Statistisk sentralbyrå Statistisk sentralbyrå
Pilskog, Geir Martin Statistisk sentralbyrå
Sverrbo, Erik Statistisk sentralbyrå

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Statistisk sentralbyrå SSB

Opphavsrett

Copyright (C) 2000 Statistisk sentralbyrå

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Statistisk sentralbyrå SSB
Nærings- og handelsdepartementet NHD Prosjektstøtte

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Utgiver

Navn Tilknytning Forkortelse

Serienavn

Rapporter

Versjon

Dato: 2011-07-05

Bibliografisk henvisning

"Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet 1999". Data samlet av Statistisk sentralbyrå. Andre NSD utgave, Bergen 2011.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Informasjon og kommunikasjon

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
1999-12 1999-12

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
1999-12-26 2000-02-10

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Analyseenhet

Organisasjon

Univers

Alle typer private foretak i Norge.

Datatype

Intervjudata

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Statistisk sentralbyrå  (SSB)

Utvalgsprosedyre

Ble trukket et tilfeldig stratifisert utvalg foretak, etter antall sysselsatte og næring. Populasjonen som dette utvalget ble trukket fra, bestod av alle de foretakene i SSBs sentrale bedrifts- og foretaksregister som var registrert med aktivitet på uttrekningstidspunktet i november 1999.

Spørreskjemaet ble sendt til utvalget den 26. november 1999, med svarfrist den 15. desember. Purring ble sendt ut 4. januar 2000 med ny svarfrist 20. januar 2000. Sluttstrek for datainnsamlingen ble satt den 10. februar 2000.  

Bruttoutvalg: 4709
Nettoutvalg: 3539
Svarandel: 75,2%

Type datainnsamling

Post-enquete

Vekting

Vektene er laget ved stratifisering av datamaterialet etter de fem størrelsesgruppene og de ni næringsområdene som foretakene er delt inn i, noe som gav 45 forskjellige strata. Med bakgrunn i de kjente størrelsene fra populasjonen og nettoutvalget, ble det konstruert tre forskjellige vektingsfaktorer. Den første faktoren er forholdet mellom antall foretak i populasjonen og antall foretak i nettoutvalget. Den andre er forholdet mellom omsetningen i de to utvalgene, og den tredje er forholdet mellom antall sysselsatte.  

Modellen for den første faktoren er: x = antall foretak i populasjonen innenfor et strata
                                                               y = antall foretak i nettoutvalget innenfor det samme strata
Vektningsfaktoren for dette stratumet blir gitt ved relasjonen x/y.

Den samme faktoren blir beregnet for de øvrige strataene. Tilsvarende vektingsfaktorer er også beregnet på grunnlag av omsetningen og antall sysselsatte.

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan stille data fra "Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet, 1999" til disposisjon for brukere i Norge. Data er tilgjengelig for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Omfang av innsamling

En datafil; ulike format kan leveres.

Begrensninger

NSD kan stille data fra "Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet, 1999" til disposisjon for brukere i Norge. Data er tilgjengelig for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Sitatkrav

Bruker plikter til å referere til produsent og distributør av dataene ved p skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av)de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra "Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet 1999". Undersøkelsen er delvis finansiert av Nærings- og handelsdepartementet. Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennom Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD). Verken SSB eller NSD er ansvarlige for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her."

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelser, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt tre eksemplarer, eventuelt en PDF-fil, av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder, postadresse. Før evt. utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Hverken Statistisk sentralbyrå,  Nærings- og handelsdepartementet eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.