Dataset: Vitenskap, teknologi og internasjonalt samarbeid - Internasjonale regimers effektivitet, 1999

Abstract

Denne undersøkelsen er gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom forskere ved School of Marine Affairs, University of Washington, Fritjof Nansens Institutt, og Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Prosjektet sprang ut fra en felles interesse for mer presis kunnskap om hvorfor noen internasjonale regimer «lykkes» mens andre «mislykkes». Prosjektet tok utgangspunkt i to «forklaringsstier». Den ene søker svaret i egenskaper ved det problemet regimene skal løse. Antakelsen er at noen problemer er politisk mer «ondartede» enn andre og derfor vanskeligere å løse. Den andre søker svaret i egenskaper ved de institusjoner og systemer som håndterer problemet. Antakelsen her er at noen institusjoner og systemer har større kapasitet enn andre til å løse bestemte typer problemer. Studien forsøker å spesifisere hver av disse grunntesene i mer presise hypoteser, og å prøve disse opp mot det empiriske materialet. De viktigste generelle funnet er (1) at «problemsløsingskapasitet» gjennomgående forklarer mer av variasjonen i effektivitet enn problemets «politiske ondartet», og (2) at det foreligger sterkt samspill mellom «ondartet» og «kunnskapsmangel», slik at «ondartede» problemer omgitt av stor faglig usikkerhet har meget små sjanser til å bli løst effektivt gjennom frivillig internasjonalt arbeid. Databasen omhandler informasjon om fjorten internasjonale regimers effektivitet.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Vitenskap, teknologi og internasjonalt samarbeid - Internasjonale regimers effektivitet, 1999

Identification Number

NSD1702

Authoring Entity

Name Affiliation
Underdal, Arild Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Underdal, Arild Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo ISV, UiO Prosjektleder

Copyright

Copyright (C) 1999 Arild Underdal, Institutt for statsvitenskap, UiO

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Version

Date: 2016-04-05

Notes

Originaldata fra Arild Underdal, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Vitenskap, teknologi og internasjonalt samarbeid - Internasjonale regimers effektivitet, 1999". Data samlet av Arild Underdal, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
1994 1999

Date of Collection

Start End Cycle
1994 1999

Geographic Coverage

Land

Unit of Analysis

Annet

Universe

Internasjonale regimer (brukket ned på komponenter og faser)

Kind of Data

Annet

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Underdal, Arild, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo  (ISV, UiO)

Sampling Procedure

Universet for undersøkelsen er internasjonale regimer. Innenfor dette universet er det, med ett unntak, konsentrert om den delmengden som gjelder miljøproblemer. Utvalget er gjort av prosjektgruppen på grunnlag av forhåndskjennskap til de ulike regimene. Det primære hensyn var å sikre variasjon på den avhengige variabel, mellom så vel som innenfor regimer. Data er innsamlet gjennom en blanding av dokument, offentlig statistikk og intervjumateriale. Noen variabler med mangelfulle opplysninger («missing data») er fjernet, samt noen bakgrunnsvariabler som utgjør råmateriale for andre variabler (som er med i filen).
Nettoutvalg: 14 regimer, 44 enheter.

Mode of Data Collection

Annet

Location

Availability Status

NSD kan stille data fra "Vitenskap, teknologi og internasjonalt samarbeid - Internasjonale regimers effektivitet, 1999" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Extent of Collection

En fil; ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan stille data fra "Vitenskap, teknologi og internasjonalt samarbeid - Internasjonale regimers effektivitet, 1999" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
”(En del av) de data som er benyttet her er hentet fra”Vitenskap, teknologi og internasjonalt samarbeid - Internasjonale regimers effektivitet, 1999”. Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Arild Underdal, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo gjennom NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Arild Underdal, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.”

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Arild Underdal, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Related Publications

Explaining Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence.

Miles, E. Underdal, A. Andresen, S. Wettestad, J. Skjærseth, J.B. Carlin, E.M. (2002). Explaining Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence. Massachusetts Institute of Technology Press. Cambridge, Massachusetts. London, England.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.