Dataset: Kvantifisering av geologiske prosesser som styrer væskestrømmer på bassengskala, 2009

Abstract

Vi vurderte geofysiske karakteristikker og geologiske prosesser til strømningssystemer som muligens gikk gjennom eller var knyttet til potensielle hydrokarbon-reserver. Det totale antallet hydrotermale utslippskomplekser i norske offshore-basseng estimeres til å ligge på mellom 2000 og 3000 stykker, og vi konsentrerte undersøkelsen rundt tre målområder. Det er sterke bevis fra seismiske data (amplitude anomalier) og brønndata fra bassengene på henholdsvis Møre og Vøring som indikerer at noen av disse dype hydrotermale utslippskompleksene har blitt gjenbrukt til vertikal væskegjennomstrømning i løpet av de siste 55 millioner årene, som har skapt væskegjennomstrømning gjennom bassengets formasjoner. De ser ut til å penetrere de stratigrafiske nivåene i hydrokarbonreservene. Derfor, vil vår studie fokusere på kvantifiseringen av de geologiske prosessene som styrer væskestrømmene på bassengskala, for å forstå påvirkningen væskestrømmer har på petroleumsaktivitet, og fordelingen av 'shallow free gas' som en risiko i boreområder. Sluttproduktet av dette prosjektet var økt internasjonal konkurransedyktighet, og forbedret utdanning av studenter innenfor feltet som omfattet høyoppløslig 3D-seismikk og væskestrømingssystemer.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Kvantifisering av geologiske prosesser som styrer væskestrømmer på bassengskala, 2009

Identification Number

NSD1469

Authoring Entity

Name Affiliation
Mienert, Juergen Institutt for geologi, UIT

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Mienert, Juergen Institutt for geologi, UIT

Copyright

Copyright (C) 2009 Juergen Mienert, Institutt for geologi, UIT

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 169514

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Version

Date: 2016-09-27

Notes

Originaldata fra Juergen Mienert, Institutt for geologi, UIT er dokumentert og tilrettelagt, andre NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Kvantifisering av geologiske prosesser som styrer væskestrømmer på bassengskala, 2009". Data samlet av Juergen Mienert, Institutt for geologi, UIT. Andre NSD-utgave, Bergen 2016.

List of Keywords

Topic Classification

Vitenskap og teknologi

Time Period Covered

Start End Cycle
2005-07 2009-06

Date of Collection

Start End Cycle
2006-07-01 2006-07-01

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Unit of Analysis

Annet

Universe

Enhetene består av seismiske filer fra 6 stasjoner i område i SEG-Y format. Dataene er i standard SEG-Y format med all posisjonsinformation i standard-headeren.

Kind of Data

Annet

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Mienert, Juergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiT

Sampling Procedure

Innsamlingsmetode knyttes til: UiTø havbunnsseismometer og luftkanoner fra FF Jan Mayen.

Mode of Data Collection

Annet

Location

Availability Status

NSD kan stille til disposisjon data fra "Kvantifisering av geologiske prosesser som styrer væskestrømmer på bassengskala, 2009". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Extent of Collection

29 datafiler; ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan stille til disposisjon data fra "Kvantifisering av geologiske prosesser som styrer væskestrømmer på bassengskala, 2009". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Quantification of geological processes that govern basin scale fluid flow, 2009". Data er innsamlet av Juergen Mienert, Institutt for geologi, UIT. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD – Norsk senter for forskningsdata AS (NSD). Verken Juergen Mienert, Institutt for geologi, UIT, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder, postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Disclaimer

Verken Juergen Mienert, Institutt for geologi, UIT, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.