Dataset: Kroppslige mikrobevegelser hos mennesket ved musikkoppfatning og musikkinteraksjon, 2012

Abstract

"Kroppslige mikrobevegelser hos mennesket ved musikkoppfatning og musikkinteraksjon, 2012" undersøkte de nære koblingene mellom musikalsk lyd og menneskelig kroppslig mikrobevegelse. Mikrobevegelse ble brukt til å beskrive den minste bevegelsen vi kan skape og oppleve, typisk med en hastighet mindre enn 10 mm/s. De siste tiårene har det vært et økt fokus på menneskekroppen i både utøvelsen og oppfatningen av musikk. Hittil har mikronivået av disse erfaringene imidlertid fått liten oppmerksomhet. Dette prosjektet undersøkte musikkrelaterte mikrobevegelser hos mennesker som opplever musikk (perceiver), med sikte på å bidra til økt kunnskap om hvordan musikalsk lyd påvirker menneskelig bevegelse på mikronivå. Dette baserte seg på litteraturstudier, teoretisk modellering og en longitudinell observasjonsstudie, samt tre store eksperimenter vedrørende lydbevegelsesrelasjoner. Prosjektet tilførte også kunnskap til en stor, annotert og metadata-rik database over mikrobevegelse-opptakene nevnt ovenfor. Databasen var sentral for det nåværende prosjektet, og vil bli gjort tilgjengelig for fremtidig forskning på feltet. Videre ga prosjektet konseptuelle modeller og programvareverktøy for bruk av mikrobevegelse til å kontrollere musikalske lyder i datasystemer. Slike musikalske mikrointeraksjoner kan brukes til musikkopptredener eller -produksjon, eller i "aktiv lytting". Prosjektet var basert på nyere teorier om legemliggjort musikkognisjon, og kombinerte musikalsk fenomenologi med nye modeller fra kognitiv nevrovitenskap. Metodisk spant prosjektet vidt, fra introspeksjon og diskusjon i små grupper til statistisk analyse av bevegelsesopptak og utvikling av nye interaktive musikksystemer.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Kroppslige mikrobevegelser hos mennesket ved musikkoppfatning og musikkinteraksjon, 2012

Identification Number

NSD2457

Authoring Entity

Name Affiliation
Jensenius, Alexander Refsum Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Jensenius, Alexander Refsum Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo UiO Prosjektleder

Copyright

Copyright (C) 2012 Alexander Refsum Jensenius, UiO

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 250698

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Version

Date: 2017-06-19

Notes

Originaldata fra Alexander Refsum Jensenius, UiO er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Kroppslige mikrobevegelser hos mennesket ved musikkoppfatning og musikkinteraksjon, 2012". Data samlet av Alexander Refsum Jensenius, UiO. Første NSD-utgave, Bergen 2017.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2012 2012

Date of Collection

Start End Cycle
2012-03-08 2012-03-08

Country

Norge  (NO)

Unit of Analysis

Individ

Universe

91 deltakere deltok i grupper på 5-17 stykker om gangen.

Kind of Data

Annet

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Jensenius, Alexander Refsum, Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo  (UiO)

Sampling Procedure

Dataene som ble samlet inn, besto av bevegelsesopptaksdata fra deltaker som stod stille. Dataene består av 3D-koordinatene for posisjonen til en markør plassert på deltakerens hode. Posisjonsdata ble etterbehandlet og analysert for å tilegne andre relevante beregninger om menneskelig bevegelse. Slike beregninger inngår også i disse dataene, sammen med skript og protokoller som brukes til akkvisisjon og analyse. Lydfiler som brukes i eksperimentet er også inkludert.
91 deltakere deltok i grupper bestående av 5-17 deltakere om gangen. Oppgaven til deltakerne var å forsøke å stå så stille som mulig på gulvet i totalt 6 minutter, 3 minutter i stillhet og 3 minutter med musikk. De var klar over at musikk ville starte etter 3 minutter. Hver deltaker hadde en reflekterende markør på hodet og posisjonen ble registrert ved hjelp av et Qualisys infrarødt bevegelsessystem. 91 deltakere (48 menn, 42 kvinner, 1 uspesifisert). Deltakerne rapporterte ganske forskjellige tall for hvor mange timer i uken de brukte å lytte til musikk (M = 19, SD = 15) og å lage musikk (M = 8, SD = 8), noe som gjenspeiler at rundt halvparten av deltakerne var musikkstudenter

Mode of Data Collection

Annet

Location

Availability Status

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Kroppslige mikrobevegelser hos mennesket ved musikkoppfatning og musikkinteraksjon, 2012" til disposisjon ved bestilling.

Extent of Collection

Én datafil; ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Kroppslige mikrobevegelser hos mennesket ved musikkoppfatning og musikkinteraksjon, 2012" til disposisjon ved bestilling.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Kroppslige mikrobevegelser hos mennesket ved musikkoppfatning og musikkinteraksjon, 2012". Data er innsamlet av Alexander Refsum Jensenius, UiO. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Alexander Refsum Jensenius, UiO, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Alexander Refsum Jensenius, UiO, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Related Publications

Exploring Music-Related Micro-Motion

Jensenius, A.R. (2017) Exploring Music-Related Micro-Motion i Wöllner, C. (red) Body, Sound and Space in Music and Beyond: Multimodal Explorations. Routledge, London, s. 29–48.

The Musical Influence on People's Micromotion When Standing Still in Groups

Jensenius, A.R., Zelechowska, A. & Gonzalez, V. S. (2017) The Musical Influence on People's Micromotion When Standing Still in Groups. Proceedings of the Sound and Music Computing Conference, Espoo, 06. juli 2017.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.