Dataset: Konstruksjon av regionale fortrinn i kunnskapsbaserte industrier - norske policytilnærminger (ECRP-2007), 2009

Abstract

Den norske delen av prosjektet undersøker hvordan tre forskjellige regioner (Oslo, Gjøvik-Raufoss og Arendal-Grimstad) driver og tilpasser de to nasjonalt initierte policiene FORNY og Arena for å øke antallet kunnskapsbaserte nyetableringer og for å stimulere til klyngedanningsprosesser i regionene.  

De tre regionene som har vært undersøkt representerer ulike typer regionale innovasjonssystemer, og er utvalgt for å kunne være sammenlignbare med regioner som har vært studert i andre europeiske land som også er en del av prosjektet. Policiene som er undersøkt består av fire kommersialiseringsenhter som fokuserer på å stimulere til nyetableringer og patentering innefor biomedisinske og bioteknologiske næringer i Oslo. Akerselva Innovasjon fokuserer på klyngedannelseprosesser i kulturelle industrier i Oslo, Arena Lettmetall i Gjøvik-Raufoss tar sikte på å stimulere til samarbeid mellom viktige aktører innenfor og utover lettmetalls-klyngen i regionen, og til sist, forskningsparken i Arendal-Grimstad som er en kommersialiseringsenhet som hadde som mål å stimulere til nyetableringer og klyngedannelseprosesser innenfor regionens ICT-næring. De landsspesifikke policy-tilfellene i prosjektet vil bli sammenlignet opp mot en felles referanseramme og felles kriterier, som gjelder for hele prosjektet. Sammenlignbare typer med data er også samlet inn, og inkluderer i den norske delen av prosjektet. Saksdokumenter og rapporter om FORNY og Arena, sekundærdata for tre av de undersøkte regionene og industriene, og intervjuer med policy-aktører, kunnskapsleverandører og utvalgte bedrifter involvert i de undersøkte policyinitiativene og regionene.  

Den norske undersøkelsen vil gi et spesielt bidrag til hele prosjektet ved å særlig rette fokus mot den aktiviteten som regionale støtteorganisasjoner driver med, som i disse tilfellene er kommersialiseringsenheter i FORNY-programmet og regionale klyngeorganisasjoner i ARENA-prosjektet. Prosjektet vil særlig analysere hvordan slike organisasjoner utvikler evnen til å kunne skape verktøy som kan tilpasses til deres målgrupper, både for bedrifter og klynger. Formidling av resultatene fra prosjektet inkluderer konferansepapirer og vitenskapelige artikler, men også møter og seminarer for å diskutere og dele resultatene av de norske og internasjonale tilfellene med relevante aktører i det nasjonale og i de regionale støttesystemene.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Konstruksjon av regionale fortrinn i kunnskapsbaserte industrier - norske policytilnærminger (ECRP-2007), 2009

Identification Number

NSD1875

Authoring Entity

Name Affiliation
Isaksen, Arne Høgskolen i Agder

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Isaksen, Arne Høgskolen i Agder HiA Prosjektleder

Copyright

Copyright (C) 2009 Arne Isaksen, Høgskolen i Agder

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 183132

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Version

Date: 2013-12-11

Notes

Originaldata fra Arne Isaksen, Høgskolen i Agder er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Konstruksjon av regionale fortrinn i kunnskapsbaserte industrier - norske policytilnærminger (ECRP-2007), 2009". Data samlet av Arne Isaksen, Høgskolen i Agder. Første NSD-utgave, Bergen 2013.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2008-10-01 2009-12-01

Date of Collection

Start End Cycle
2008-10-01 2009-12-01

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Kommune

Unit of Analysis

Organisasjon

Universe

Bedrifter i Raufoss

Kind of Data

Tekstdata

Time Method

Tverrsnittstudie

Sampling Procedure

Informasjonsrike bedrifter i Raufoss. 25 personer er intervjuet.

Mode of Data Collection

Personlig intervju

Location

Availability Status

NSD kan stille data fra "Konstruksjon av regionale fortrinn i kunnskapsbaserte industrier - norske policytilnærminger (ECRP-2007), 2009" til disposisjon for forskningsformål (inkludert phd og masteroppgaver) ved bestilling.

Extent of Collection

1 datafil(er); ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan stille data fra "Konstruksjon av regionale fortrinn i kunnskapsbaserte industrier - norske policytilnærminger (ECRP-2007), 2009" til disposisjon for forskningsformål (inkludert phd og masteroppgaver) ved bestilling.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Konstruksjon av regionale fortrinn i kunnskapsbaserte industrier - norske policytilnærminger (ECRP-2007), 2009". Data er innsamlet av Arne Isaksen, Høgskolen i Agder. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Arne Isaksen, Høgskolen i Agder, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Arne Isaksen, Høgskolen i Agder, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.