Dataset: IKT, funksjonshemming og arbeidsliv, 2008

Abstract

Prosjektet vil belyse følgende hovedproblemstillinger:1) Hvilke offentlige virkemidler er utformet for å nyttiggjøre seg IKT-baserte hjelpemidler som kan fremme sysselsetting av funksjonshemmede i Norge, Storbritannia, Nederland og Danmark?2) Hvordan er diffusjonssystemet organisert i komparasjonslandene?3) Hvilke konkrete IKT-løsninger/hjelpemidler er mest benyttet av personer med syns-, hørsel- eller bevegelseshemminger i komparasjonslandene? I hvilken grad bidrar bruken av disse teknologiene til å fremme arbeidsintegrasjon for disse gruppene? 4) I hvilken grad oversettes brukernes (dvs. arbeidsgivere og arbeidstakere) behov til faktisk produksjon av IKT-produkter og hvordan kan man eventuelt sikre at brukernes behov i større grad kommuniseres til innovasjonsmiljøene?

Problemstillingene belyses ved å kombinere ulike metodiske angrepsvinkler: a) en komparativ analyse av diffusjonsmiddelsystemet i Nederland, England, Danmark, delvis USA og Norge, basert på blant annet intervjuer av brukere,innovatører, eksperter, representanter for mnyndighetene og for brukerorganisajsoner, b) en litteraturanalyse med vekt på ulike modeller og erfaringer med organisering av diffusjonssystemet, c) casestudier av hvordan enkelte nøkkelteknologier tas i bruk på for å studere hvordan teknologien brukes på arbeidsplasser som har ansatte med nedsatt funksjonsevne, d)legge grunnlag for utvikling av et evaluerings- og kartleggingsverktøy for vurdering av teknologi e) etablering av et forum for IKT og universell ti lgjengelighet i arbeidslivet. Prosjektet bygger på og kompletterer NFR-projektet "Funksjonshemning, arbeidsliv og velferdststat" som utføres av Fafo og AFI - bl.a. nyttiggjør vi oss av infomanter, datainnsamling og analyser fra dette prosjektet. Vi vil i tillegg inngå i samarbeid med NTNU.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

IKT, funksjonshemming og arbeidsliv, 2008

Identification Number

NSD1334

Authoring Entity

Name Affiliation
Tone Fløtten Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Tone Fløtten Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning Fafo

Copyright

Copyright (C) 2008 Tone Fløtten, Fafo

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 172473

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Version

Date: 2013-12-12

Notes

Originaldata fra Tone Fløtten, Fafo er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"IKT, funksjonshemming og arbeidsliv, 2008". Data samlet av Tone Fløtten, Fafo. Første NSD-utgave, Bergen 2013.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2007 2008

Date of Collection

Start End Cycle
2007-09 2008-11

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Unit of Analysis

Individ

Universe

Ulike aktører i systemet for tilgang til IKT hjelpemidler i arbeidslivet for personer med nedsatt funksjonsevne:  funksjonshemmedes organisasjoner, arbeidsgivere, ansatte med nedsatt funksjonsevne

Kind of Data

Tekstdata

Time Method

Tverrsnittstudie

Sampling Procedure

Kvalitative intervju med totalt 21 personer.

Mode of Data Collection

Personlig intervju

Location

Availability Status

NSD kan stille til disposisjon data fra "IKT, funksjonshemming og arbeidsliv, 2008". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Extent of Collection

19 datafil(er); ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan stille til disposisjon data fra "IKT, funksjonshemming og arbeidsliv, 2008". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "IKT, funksjonshemming og arbeidsliv, 2008". Data er innsamlet av Tone Fløtten, Fafo. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Verken Tone Fløtten, Fafo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder, postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Disclaimer

Verken Tone Fløtten, Fafo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.