Dataset: Fortids-DNA fra Nordvest-Europa viser respons på klimaendringer, 2015

Abstract

Andøya (69 °N) er et nøkkelområde for data for terrestrisk flora og vegetasjon i Norge under sein Weichsel (25 000 til 10 000 år (ukalibrert) B.P.). Kjerner som dekker denne tidsperioden har blitt hentet fra flere innsjøer, og har bekreftet eksistensen av et isfritt område som potensielt kan ha fungert som et "kryptisk" tilfluktssted på en tid da nesten hele Skandinavia var dekt av is. Sedimentene inneholdt små mengder med pollen fra tre-arter (Betula, Picea, Pinus); frem til nå tolket som å komme fra spredning over store distanser. En nyere studie av fortids-DNA i sedimenter i en av innsjøene ga DNA fra furu (Pinus) og gran (Picea) datert til ca. 22 000 og 17 500 cal år BP, noe som indikerer at disse artene sansynligvis overlevde i nordlig in situ-"tilflukt". Hvis kilden til dette DNAet blir bekreftet til å være trær som har vokst lokalt, betyr det at furu og gran var tilstede i Skandinavia i mer enn 10 000 år tidligere enn før antatt.  
På lignende vis har nylige funn av fortids-DNA fra termofil t axa på den geografisk isolerte øygruppen Svalbard indikert at arter har hatt en langt nordligere distribusjon i den Holocene hypsithermal (4000 - 8000 år BP) enn i dag.  
Vi forelso å undersøke den senglasiale floraen på Andøya og på Svalbard ved å: 1) Bruke nylig utviklet teknologi for sekvensering med høy gjennomstrømning for å analysere fortids-DNA fra sedimenter i fire nye sedimentkjerner fra Andøya og Svalbard, 2) Analysere moderne innsjøsedimenter og nåværende vegetasjon fra de to stedene for å evaluere korrelasjonen mellom artshyppighet i vegetasjonen, og sannsynlighet for representasjon i prøvene med sediment-DNA, og 3) Vurdere om metodene som ble brukt for utvinning og forsterkning av fortids-DNA for sedimenter var sannsynlig å vise DNA fra pollenkorn i sedimentene. Målet til denne studien var å øke vår forståelse av hvordan arter responderte på klimaendringer i fortiden, hvilket er essensielt for å kunne forutsi effektene av nåværende global oppvarming.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Fortids-DNA fra Nordvest-Europa viser respons på klimaendringer, 2015

Identification Number

NSD2326

Authoring Entity

Name Affiliation
Alsos, Inger Greve Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Tromsø Museum

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Alsos, Inger Greve Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Tromsø Museum UiT, TMU Prosjektleder

Copyright

Copyright (C) 2015 Inger Greve Alsos, UiT, TMU

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 213692

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Version

Date: 2016-08-30

Notes

Originaldata fra Inger Greve Alsos, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Tromsø Museum er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

“Fortids-DNA fra Nordvest-Europa viser respons på klimaendringer, 2015”. Data samlet av Inger Greve Alsos, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Tromsø Museum. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2012-01-01 2015-12-31

Date of Collection

Start End Cycle
2012-01-01 2015-12-31

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Geographic Unit

Landsdel

Unit of Analysis

Annet

Universe

Kjerner som inneholdt fortids-DNA av sedimenter og makrofossiler av planter fra innsjøer på Andøya og Skartjørn, Svalbard.

Kind of Data

Annet

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Alsos, Inger Greve  (UiT)

Sampling Procedure

Data ble samlet fra innsjøer på Andøya ettersom dette er et nøkkelområde for terrestrisk flora og vegetasjon i Norge under sein Weichsel. Øygruppen Svalbard var et ideelt system å studere og undersøke på grunn av potensialet for å finne sedaDNA. Mesteparten av floraen er tilgjengelig i et taksonomisk referansebibliotek for DNA, noe som sikrer pålitelig tildeling av taxon. Antallet vaskulære plantearter er lavt (176), og plantefordelinger, termologiske krav og geologiske preferanser er velkjente. Potensiell moderne vegetasjonsanaloger er godt beskrevet på øygruppen. Skartjørna ble valgt på grunnlag av sin detaljerte opptegnelse av makrofossiler av planter, som dekker det meste av Holocen og inkluderer flere arter utenfor deres nåværende geografiske fordeling. I tillegg er avsetningsmiljøet på området godt studert.

Mode of Data Collection

Annet

Location

Availability Status

NSD kan stille data fra "Fortids-DNA fra Nordvest-Europa viser respons på klimaendringer, 2015" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Extent of Collection

To datafiler; ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan stille data fra "Fortids-DNA fra Nordvest-Europa viser respons på klimaendringer, 2015" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra “Fortids-DNA fra Nordvest-Europa viser respons på klimaendringer, 2015”. Data er innsamlet av Inger Greve Alsos, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Tromsø Museum. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Inger Greve Alsos, UiT, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Inger Greve Alsos, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Tromsø Museum, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Related Publications

Sedimentary Ancient DNA from Lake Skartjørna, Svalbard: Assessing the Resilience of arctic Flora to Holocene Climate Change

Alsos, I.G., Brown, A.G., Coissaic, E., Edwards, M.E., Forwick, M., Føreid, M.K., Gielly, L., Jakobsen L.V., Landvik, J.Y., Pedersen, M.W. and Sjögren, P. (2016) Sedimentary Ancient DNA from Lake Skartjørna, Svalbard: Assessing the Resilience of arctic Flora to Holocene Climate Change. The Holocene, Vol. 26(4), 627-642.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.