Dataset: CO2-fangst fra industrielle kilder og videreutvikling av amin gjenvinnende avfallshåndtering ved forbrenning og biologisk behandling, 2014

Abstract

Siden 2010 har Tel-Tek jobbet sammen med industri og forskningspartnere i et prosjekt som er delt i følgende fire deler: WP1 CO2-fangst og energi-integrasjon, WP2 Kjemisk karakteriseringer av aminer og degraderingsprodukter, WP3 biodegradering av aminavfall , og WP4  aminavfall som NOx-reduserende agens ved forbrenning. Prosjektet startet i 2010 og ble avsluttet i 2014.

WP1: Prosessimuleringsverktøyene Aspen Hysys og Aspen Plus er brukt til å undersøke monoetanolamin (MEA) basert post-forbrenning av CO2-fangst system for Hydro Aluminium produksjon i Sunndal. Omfanget på dette prosjektet inkluderer en CO2 innholdsanalyse, en energianalyse og en CO2-fangst hastighetsanalyse. CO2 innholds- og hastighetsanalysene sine hensikter er å finne den optimale konsentrasjonen av CO2 i Hydro Aluminiums prosessgass med hensyn til CO2-fangstens effektivitet og spesifikk fraksjoneringskokerens oppgaver.  

WP2: Litteraturen har blitt undersøkt for å se hva som tidligere har blitt gjort innen feltet kromatografisk analyse av aminavfall som kommer fra en CO2-fangst enhet. Det er velkjent at amin brukt for å fange CO2 over tid vil bli degradert på grunn av reaksjoner med urenheter som NOx og SOx i fangstsystemet. Det degraderte produktet blir betraktet som farlig avfall ifølge Norges og EUs reguleringer, og avfallet må bli behandlet på en ansvarlig måte. Sammensettingen av en degradert prøve vil variere avhengig av prosessen og drift tilstanden.

WP3: Anaerob nedbrytning av karbonfangst MEA-avfall er undersøkt eksperimentelt. Et hybrid fluidisert reaktorsystem er konstruert for dette formålet.

WP4: Denne studien undersøker muligheten for bruk av ARW som et potensielt flytende reduksjonsmiddel for NOx utslipp kontrollert gjennom SNCR i industrielle forbrenningsprosesser, spesielt i precalciner sementproduksjonsovner som også egner seg til å brenne farlig avfall. Laboratorieeksperimenter med ammonia, MEA og ARW ble utført ved Danmarks tekniske Universitet, og resultatene ble sammenlignet med andre tester av ammonia og MEA, utført ved Norcem sementanlegg i Brevik, Norge. Målet med prosjektet var tredelt: 1) Finne ut i hvilken grad ARW kan bli brukt for NOx reduksjon via SNCR, 2) Fastslå optimale prosessvilkår for NOx reduksjon med ARW, og 3) Undersøk begrensningene til bruken av ARW i SNCR.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

CO2-fangst fra industrielle kilder og videreutvikling av amin gjenvinnende avfallshåndtering ved forbrenning og biologisk behandling, 2014

Identification Number

NSD2130

Authoring Entity

Name Affiliation
Hans Aksel Haugen Telemark Teknisk Industrielle Utviklingssenter

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Hans Aksel Haugen et al. Telemark Teknisk Industrielle Utviklingssenter Tel-Tek Prosjektleder

Copyright

Copyright (C) 2014 Hans Aksel Haugen, Tel-Tek

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 199905

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Version

Date: 2014-12-12

Notes

Originaldata fra Hans Aksel Haugen, Telemark Teknisk Industrielle Utviklingssenter er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"CO2-fangst fra industrielle kilder og videreutvikling av amin gjenvinnende avfallshåndtering ved forbrenning og biologisk behandling, 2014". Data samlet av Hans Aksel Haugen, Telemark Teknisk Industrielle Utviklingssenter. Første NSD-utgave, Bergen 2014.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2010-01-01 2014-10-01

Date of Collection

Start End Cycle
2010-01-01 2014-10-01

Country

Geographic Coverage

Land

Geographic Unit

Land

Unit of Analysis

Annet

Kind of Data

Eksperimentdata

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Hans Aksel Haugen, Telemark Teknisk Industrielle Utviklingssenter  (Tel-Tek )

Sampling Procedure

Laboratorieforsøk og litteraturstudier.

Mode of Data Collection

Annet

Location

Availability Status

NSD kan stille data fra "CO2-fangst fra industrielle kilder og videreutvikling av amin gjenvinnende avfallshåndtering ved forbrenning og biologisk behandling, 2014" til disposisjon etter 01.07.2015. Data blir frigjort for forskningsformål ved bestilling.

Extent of Collection

En datafil(er); ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan stille data fra "CO2-fangst fra industrielle kilder og videreutvikling av amin gjenvinnende avfallshåndtering ved forbrenning og biologisk behandling, 2014" til disposisjon etter 01.07.2015. Data blir frigjort for forskningsformål ved bestilling.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "CO2-fangst fra industrielle kilder og videreutvikling av amin gjenvinnende  avfallshåndtering ved forbrenning og biologisk behandling, 2014". Data er innsamlet av Hans Aksel Haugen, Tel-Tek. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Verken Hans Aksel Haugen, Tel-Tek, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder, postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Disclaimer

Verken Hans Aksel Haugen, Tel-Tek, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.