Dataset: Anvendelse av SMOS jordfuktighetsobservasjoner i Norge og nordområdene, 2012

Abstract

Dette prosjektet omfatter studier som skal undersøke og forklare den europeiske romfartsorganisasjonen, ESA, sine SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) jordfuktighetsobservasjoner over Norge og de nordlige områdene. SMOS-satellitten som ble skutt opp i 2009 fungerer fremdeles, og anskaffer data med relativt grov bildeoppløsning (~43 km dataspor), et begrenset momentalt synsfelt ((~1000 km på tvers) og relativt sjeldne gjenvisitter (1-3 dager). Prosjektet brukte dataassimileringsideer for å forbedre den romlige og tidsbestemte informasjonen som ble samlet inn av SMOS til å bli mer brukervennlig, dvs at man kan tilby høyere frekvenser, høyere oppløsning og et større område for «snap shot»-informasjon. For dataassimileringen brukte vi en variant av Ensemble Kalman Filter (EnKF). Den forbedrede romlige oppløsningen varierte fra 4 til 9 km (avhengig av modelloppløsningen) og den forbedrede tidsbestemte oppløsningen var 6 timer (tidsenheten for å oppdatere analysen for bruk av SMOS data). Som en del av denne undersøkelsen, evaluerte prosjektet kvaliteten til satellittobservasjonene av jordfuktighet og landoverflatemodellsimuleringer over Norge, i tillegg til å vurdere NILUs landdataassimileringssystem i forhold til undersøkelser om vannets kretsløp over land. Denne undersøkelsen tar tak i utfordringen av å bruke SMOS data for å forstå vannets kretsløp over Norge og de nordiske områdene, regioner som kjennetegnes av en kompleks orografi.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Anvendelse av SMOS jordfuktighetsobservasjoner i Norge og nordområdene, 2012

Identification Number

NSD2290

Authoring Entity

Name Affiliation
Lahoz, William Norsk institutt for luftforskning

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Lahoz, William Norsk institutt for luftforskning NILU Prosjektleder

Copyright

Copyright (C) 2012 William Lahoz, Norsk insitutt for luftforskning (NILU).

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norges forskningsråd NFR 202315
Norsk institutt for luftforskning NILU

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Version

Date: 2016-02-19

Notes

Originaldata fra William Lahoz, Norsk insitutt for luftforskning er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Anvendelse av SMOS jordfuktighetsobservasjoner i Norge og nordområdene, 2012". Data samlet av William Lahoz, Norsk institutt for luftforskning. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2010 2015

Date of Collection

Start End Cycle
2010-01-01 2012-12-31
2011-07-01 2011-07-31
2012-07-01 2012-07-31

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Geographic Unit

Norge og nordområdene.

Unit of Analysis

Geografisk enhet

Universe

In situ/satellitt jordfuktighet sammenligning:  
Tidsserie av jordfuktighet på seks steder der det finnes NVE-stasjoner (Kise, Kvithamar, Særheim, Værnes, Øverbygd, Ås), enheter på m3/m3 (kubikkmeter per kubikkmeter) av:  

(i) in situ data
(ii) SMOS data
(iii) AMSR-E data
(iv) ASCAT data
  
Plasseringene til NVE-stasjonene, fra nord til sør i Norge:

Øverbygd 69.02oN 19.35oE 83 masl
Kvithamar 63.49oN 10.88oE 70 masl
Værnes 63.45oN 10.97oE 90 masl
Kise  60.77oN 10.81oE 130 masl
Ås 59.66oN 10.77oE 80 masl
Særheim 58.76oN 5.65oE 90 masl

Soil moisture analyses for Europe: Breddegrad/lengdegrad-kart av overflate jordfuktighet (enheter på m3/m3) over Norges landområder, som inkluderer Norge, Nord-Danmark, Sverige og Vest-Finland. Romoppløsning er 5 km. Analysene er konstruert ved å assimilere jordfuktighetsdata fra SMOS-satellittene inn i SURFEX landoverflatemodell. Denne assimileringsmetoden er en variant av Esemble Kalman Filter, EnKF.  

Vi inkluderte også kart fra lignende jordfuktighetsanalyser fra "the free model run" (dvs. uten assimilasjon).

Kind of Data

Annet

Time Method

Tidsserie

Data Collector

Lahoz, William, Norsk institutt for luftforskning  (NILU)

Sampling Procedure

(i) Mottak av data fra 6 NVE-stasjoner, og SMOS, AMSR-E og ASCAT dataregistre  
(ii) Identifikasjon av SMOS, AMSR-E og ASCAT nærmeste piksel til NVE-stasjoner
(iii) Streaming av SMOS, AMSR-E og ASCAT-data i henhold til bane(synkende/stigende)

Mode of Data Collection

Andre målinger

Location

Availability Status

NSD kan stille data fra "Anvendelse av SMOS jordfuktighetsobservasjoner i Norge og nordområdene, 2012" til disposisjon etter 31.12.2017. Etter dette blir data blir frigjort for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Extent of Collection

10 datafil(er); ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan stille data fra "Anvendelse av SMOS jordfuktighetsobservasjoner i Norge og nordområdene, 2012" til disposisjon etter 31.12.2017. Etter dette blir data blir frigjort for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Anvendelse av SMOS jordfuktighetsobservasjoner i Norge og nordområdene, 2012". Data er innsamlet av William Lahoz, Norsk institutt for luftforskning. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Verken William Lahoz, Norsk institutt for luftforskning, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken William Lahoz, Norsk institutt for luftforskning, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Related Publications

Closing the Gaps in our Knowledge of the Hydrological Cycle over Land: Conceptual Problems

Lahoz, W.A., and G.J.M. De Lannoy (2014) Closing the Gaps in our Knowledge of the Hydrological Cycle over Land: Conceptual Problems. Surveys in Geophysics, 35, s. 623-660.

Evaluation of Satellite Soil Moisture Products over Norway using Ground-Based Observations

Griesfeller, A., W.A. Lahoz, R.A.M. de Jeu, W. Dorigo, L.E. Haugen, T.M. Svendby, and W. Wagner (2015) Evaluation of Satellite Soil Moisture Products over Norway using Ground-Based Observations i International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation..

Corrigendum to: Evaluation of Satellite Soil Moisture Products over Norway using Ground-Based Observations

Griesfeller, A., W.A. Lahoz, R.A.M. de Jeu, W. Dorigo, L.E. Haugen, T.M. Svendby, and W. Wagner (2016) Corrigendum to: Evaluation of satellite soil moisture products over Norway using ground-based observations i International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation.

Implications of the Form of the Ensemble Transformation in the Ensemble Square Root Filters

Sakov, P. and Oke, P.R. (2008) Implications of the Form of the Ensemble Transformation in the Ensemble Square Root Filters i Monthly Weather Review, 136, s.1042-1053.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.