Dataset: Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 2 2004

Abstract

Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelser er satt sammen av spørsmål om mange ulike tema på vegne av flere oppdragsgivere. Undersøkelsene består av et fast sett med bakgrunnsvariabler i tillegg til de spørsmålene som oppdragsgiverne betaler for. Noen av disse er også nesten å betrakte som faste siden de stilles hvert kvartal. Dette gjelder spørsmålene om røyking (på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet) og reiser siste tre måneder (på oppdrag fra Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk, SSB). Andre temaer som ble spurt om dette kvartalet var:

- Holdninger til innvandring og innvandrere (Kommunal- og regionaldepartementet)
- Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i husholdningene (Seksjon for samferdsels og reiselivsstatistikk ved SSB)
- Grensehandel (Seksjon for utenlandshandel ved SSB)
- Samboerstatistikk (Seksjon for demografi og levekårsforskning ved SSB)
- Interesse for forskning og teknologi (Norsk institutt for forskning og utdanning)
- Frivillig arbeid for frivillige organisasjoner (Institutt for samfunnsforskning)

Omnibusundersøkelsen i april/mai (Omnibus nr. 2) 2004 var den andre av de fire omnibusundersøkelsene i 2004.


Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variable Groups

Full Title

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 2 2004

Identification Number

NSD0813

Authoring Entity

Name Affiliation
Statistisk sentralbyrå SSB

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Statistisk sentralbyrå/Holmøy, Aina SSB Prosjektleder
Statistisk sentralbyrå/Nafstad-Bakke, Thore SSB Trekking av utvalget
Statistisk sentralbyrå/Svanøe-Hafstad, Berit SSB Programmering av spørreskjema og tilrettelegging av data
Statistisk sentralbyrå/Grøholt, Kari SSB Intervjuerkontakt

Copyright

Copyright (C) 2004 Statistisk sentralbyrå

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Kommunal- og regionaldepartementet KRD
Norsk institutt for forskning og utdanning NIFU
Institutt for samfunnsforskning ISF
Sosial- og helsedirektoratet

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Series Name

Reise- og ferievaneundersøkelser/Omnibus

Series Information

Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelser er satt sammen av spørsmål om mange ulike tema på vegne av flere oppdragsgivere. Undersøkelsene består av et fast sett med bakgrunnsvariabler i tillegg til de spørsmålene som oppdragsgiverne betaler for. Noen av disse er også nesten å betrakte som faste siden de stilles hvert kvartal. Dette gjelder spørsmålene om røyking (på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet) og reiser siste tre måneder (på oppdrag fra Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk, SSB).  

I perioden 1992- 2004 ble det gjennomført  fire datainnsamlinger årlig.

Version

Date: 2013-07-10

Notes

Originaldata fra Statistisk sentralbyrå er dokumentert og tilrettelagt, andre NSD-versjon.

Bibliographic Citation

"Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 2 2004". Data samlet av Statistisk sentralbyrå, Oslo. Andre NSD-utgave, Bergen 2013.

List of Keywords

Topic Classification

Time Period Covered

Start End Cycle
2004 2004

Date of Collection

Start End Cycle
2004-04-13 2004-05-27

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Geographic Unit

Landsdel

Unit of Analysis

Individ

Universe

Personer i alderen 16-79 år per 31.12.2003

Kind of Data

Intervjudata

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Statistisk sentralbyrå  (SSB)

Sampling Procedure

Utvalget ble trukket i henhold til utvalgsplanen. I utvalgsplanen er hele landet inndelt i et sett av utvalgsområder, som igjen er gruppert i 109 strata. Utvalgsområdene er kommuner eller grupper av kommuner. Kommuner med lavt innbyggertall er slått sammen med andre kommuner, slik at alle utvalgsområder har minst 7 prosent av samlet innbyggertall i det stratumet området tilhører. I en del tilfeller er mindre omegnskommuner til folkerike kommuner slått sammen med den store kommunen til ett område. Alle kommuner med mer enn 30 000 innbyggere og en del kommuner med mellom 25 000 og 30 000 innbyggere er tatt ut som egne strata. De andre utvalgsområdene er stratifisert innen hvert fylke etter næringsstruktur, bosettingstetthet, sentralitet, pendlings- og handelsmønstre, mediadekning og kommunikasjoner. I første trinn trekkes et utvalgsområde fra hvert stratum. Utvalgsområder som utgjør egne strata er trukket ut med 100 prosent sannsynlighet. De resterende er trukket ut med en sannsynlighet proporsjonal med innbyggertallet i utvalgsområdet. I andre trinn er utvalget av personer trukket tilfeldig fra de 109 utvalgsområdene. Trekkingen på andre trinn foregår slik at utvalget er selvveiende når begge trinn ses under ett.

Bruttoutvalg: 1979 personer
Nettoutvalg: 1235  personer
Svarprosent: 62.4 %

Mode of Data Collection

Telefonintervju/personlig intervju

Location

Availability Status

NSD kan stille til disposisjon data fra "Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 2 2004". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Extent of Collection

En fil; ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan stille til disposisjon data fra "Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 2 2004". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Citation Requirement

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra Statistisk sentralbyrås "Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibus nr. 2 2004". Undersøkelsen er finansiert av Kommunal -og region departementet, Sosial- og helsedirektoratet, avdeling tobakk og Norsk institutt for forskning og utdanning og Institutt for samfunnsforskning. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Verken Statistisk sentralbyrå, Kommunal -og region departementet, Norsk institutt for forskning og utdanning, Institutt for samfunnsforskning eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelser, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt tre eksemplarer, alternativt en PDF-fil, av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder, postadresse. Før evt utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Statistisk sentralbyrå, Kommunal -og region departementet, Norsk institutt for forskning og utdanning, Institutt for samfunnsforskning, Sosial- og helsedirektoratet, avdeling tobakk eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Related Studies

Omnibusundersøkelsen oktober/november 2004

Omnibusundersøkelsen juli/august 2004

Omnibusundersøkelsen januar/februar 2004

Omnibusundersøkelsen november/desember 2003

Omnibusundersøkelsen august/september 2003

Omnibusundersøkelsen mai/juni 2003

Omnibusundersøkelsen februar/mars 2003

Omnibusundersøkelsen november/desember 2002

Omnibusundersøkelsen august/september 2002

Omnibusundersøkelsen mai/juni 2002

Omnibusundersøkelsen, februar/mars 2002

Omnibusundersøkelsen november/desember 2001

Omnibusundersøkelsen september 2001

Omnibusundersøkelsen mai/juni 2001

Omnibusundersøkelsen mars 2001

Omnibusundersøkelsen desember 2000

Omnibusundersøkelsen september 2000

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen mai/juni 2000

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen mars 2000

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen november/desember 1999

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen august/september 1999

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen mai/juni 1999

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen mars 1999

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen november 1998

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen mai 1998

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen mars 1998

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen november 1997

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen mai/juni 1997

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen mars 1997

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen desember 1996

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen mai/juni 1996

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen mars 1996

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen november 1995

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen september 1995

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen mai/juni 1995

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen mars 1995

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen november 1994

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen september 1994

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen mai/juni 1994

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen mars 1994

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen november 1993

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen august/september 1993

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen juni 1993

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen mars 1993

Aktuelle samfunnsspørsmål, Omnibusundersøkelsen november 1992

Related Publications

Omnibusundersøkelsen april/mai 2004, Dokumentasjonsrapport

Gulbrandsen, T. og Holmøy, A. (2004) Omnibusundersøkelsen april/mai 2004, Dokumentasjonsrapport, Notat 2004/56, Statistisk sentralbyrå

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.