Dataset: "Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet, 1999"

Abstract

Rundt årsskiftet 1999/2000 gjennomførte SSB for første gang en undersøkelse om bruken av IKT i næringslivet. Undersøkelsen favner om nærmere 5000 private foretak. Norske styresmakter ønsker å stimulere næringslivet ved å legge til rette for elektronisk handel og forretningsdrift. Derfor var undersøkelsen delvis finansiert av Nærings- og handelsdepartementet. Undersøkelsen bygger også på et nordisk samarbeid og skal kunne gi resultater som kan sammenlignes med de øvrige nordiske land.   

Spørsmålene som ble stilt til foretakene kan deles inn i følgende hovedkategorier:
- IT-plattform
- IT-systemer
- Bruk av internett
- Elektronisk handel, mottak av bestillinger via internett
- Barrierer for bruk av internett
- EDI
- Barrierer for bruk av informasjonsteknologi

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:

http://www.nsd.uib.no/nsddata/bestilling.html

Variable Groups

Full Title

"Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet, 1999"

Identification Number

NSD0836

Authoring Entity

Name Affiliation
Statistisk sentralbyrå Statistisk sentralbyrå
Pilskog, Geir Martin Statistisk sentralbyrå
Sverrbo, Erik Statistisk sentralbyrå

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Statistisk sentralbyrå SSB

Copyright

Copyright (C) 2000 Statistisk sentralbyrå

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Statistisk sentralbyrå SSB
Nærings- og handelsdepartementet NHD Prosjektstøtte

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

Series Name

Rapporter

Version

Date: 2011-07-05

Bibliographic Citation

"Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet 1999". Data samlet av Statistisk sentralbyrå. Andre NSD utgave, Bergen 2011.

List of Keywords

Topic Classification

Informasjon og kommunikasjon

Time Period Covered

Start End Cycle
1999-12 1999-12

Date of Collection

Start End Cycle
1999-12-26 2000-02-10

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Unit of Analysis

Organisasjon

Universe

Alle typer private foretak i Norge.

Kind of Data

Intervjudata

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

Statistisk sentralbyrå  (SSB)

Sampling Procedure

Ble trukket et tilfeldig stratifisert utvalg foretak, etter antall sysselsatte og næring. Populasjonen som dette utvalget ble trukket fra, bestod av alle de foretakene i SSBs sentrale bedrifts- og foretaksregister som var registrert med aktivitet på uttrekningstidspunktet i november 1999.

Spørreskjemaet ble sendt til utvalget den 26. november 1999, med svarfrist den 15. desember. Purring ble sendt ut 4. januar 2000 med ny svarfrist 20. januar 2000. Sluttstrek for datainnsamlingen ble satt den 10. februar 2000.  

Bruttoutvalg: 4709
Nettoutvalg: 3539
Svarandel: 75,2%

Mode of Data Collection

Post-enquete

Weighting

Vektene er laget ved stratifisering av datamaterialet etter de fem størrelsesgruppene og de ni næringsområdene som foretakene er delt inn i, noe som gav 45 forskjellige strata. Med bakgrunn i de kjente størrelsene fra populasjonen og nettoutvalget, ble det konstruert tre forskjellige vektingsfaktorer. Den første faktoren er forholdet mellom antall foretak i populasjonen og antall foretak i nettoutvalget. Den andre er forholdet mellom omsetningen i de to utvalgene, og den tredje er forholdet mellom antall sysselsatte.  

Modellen for den første faktoren er: x = antall foretak i populasjonen innenfor et strata
                                                               y = antall foretak i nettoutvalget innenfor det samme strata
Vektningsfaktoren for dette stratumet blir gitt ved relasjonen x/y.

Den samme faktoren blir beregnet for de øvrige strataene. Tilsvarende vektingsfaktorer er også beregnet på grunnlag av omsetningen og antall sysselsatte.

Location

Availability Status

NSD kan stille data fra "Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet, 1999" til disposisjon for brukere i Norge. Data er tilgjengelig for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Extent of Collection

En datafil; ulike format kan leveres.

Restrictions

NSD kan stille data fra "Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet, 1999" til disposisjon for brukere i Norge. Data er tilgjengelig for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Citation Requirement

Bruker plikter til å referere til produsent og distributør av dataene ved p skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av)de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra "Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet 1999". Undersøkelsen er delvis finansiert av Nærings- og handelsdepartementet. Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennom Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD). Verken SSB eller NSD er ansvarlige for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her."

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelser, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt tre eksemplarer, eventuelt en PDF-fil, av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Conditions

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder, postadresse. Før evt. utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Hverken Statistisk sentralbyrå,  Nærings- og handelsdepartementet eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.