Dataset: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Download

Abstract

Denne undersøkelsen er gjennomført med utgangspunkt i forskningsarbeidet i "The International Social Survey Programme" (ISSP). ISSP er en internasjonal organisasjon som utarbeider og koordinerer årlige intervjuundersøkelser i sine medlemsland, hovedsaklig innen fagfeltene statsvitenskap og sosiologi. Tema for undersøkelsen varierer, men samme tema gjenntar med noen års mellomrom slik at det blir mulig å måle både endringer i handlingsmønster og holdning over tid, samt forskjeller mellom ulike land og kulturer.

I 1989 ble Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) medlem av ISSP og NSD har siden da vært ansvarlige for å gjennomføre undersøkelsene i Norge.

I 2008 var målet å samle inn data om holdninger til relegion.

Variable Groups

Full Title

Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Identification Number

NSD1331

Authoring Entity

Name Affiliation
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD Dataprodusent

Copyright

Copyright (C) 2008 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Funding Agency/Sponsor

Name Abbreviation Role Grant
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Series Name

International Social Survey Program (ISSP), norsk del

Series Information

ISSP utarbeider og koordinerer årlige intervjuundersøkelser i sine medlemsland. Samme undersøkelsestema gjentas med noen års mellomrom. Intervjuundersøkelsen "Religion" ble gjennomført første gang i 1991, og delvis repetert i 1998 og 2008. NSD gjennomførte undersøkelsen i Norge alle tre årene. Formålet med undersøkelsen er å skape et komparativt empirisk grunnlag for å studere religion som kulturfenomen og sosial institusjon, hvilken betydning religion har for det moderne individ og samfunn, og hvilke prosesser og faktorer som virker til å utforme og påvirke religionens rolle.

Version

Date: 2009-11-23

Notes

Data fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste er dokumentert og tilrettelagt, andre NSD-utgave.

Bibliographic Citation

"Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP". Data samlet av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. Andre NSD-utgave, Bergen 2009.

List of Keywords

Topic Classification

Religion og verdier

Time Period Covered

Start End Cycle
2008 2008

Date of Collection

Start End Cycle
2008-05-07 2008-07-09

Country

Norge  (NO)

Geographic Coverage

Land

Geographic Unit

Landsdel

Unit of Analysis

Individ

Universe

Personer bosatt i Norge i alderen 18-79 år, mars 2008.

Kind of Data

Intervjudata

Time Method

Tverrsnittstudie

Data Collector

TNS Gallup  (TNS)

Sampling Procedure

Undersøkelsen ble gjennomført blant et landsomfattende utvalg på 3400 personer. Utvalget ble trukket fra Det sentrale
folkeregister som et systematisk, tilfeldig utvalg av personer bosatt i Norge i alderen 18-79 år. Personer med sperret
adresse eller uten fast bopel var ikke inkludert i utvalgsrammen. Kjønn, alder og regionale variabler for å beregne egenskaper ved bruttoutvalget er hentet fra registeropplysningene.

TNS Gallup gjennomførte det postale feltarbeidet og optisk lesning av besvarte skjema. I tillegg kunne respondentene velge å svare på undersøkelsen i en web-utgave av spørreskjemaet som var tilgjengelig fra NSD. 229 av respondentene i undersøkelsen svarte via web.

Bruttoutvalg: 3400 personer
Nettoutvalg: 1333 personer
Svarprosent:39.21%

Mode of Data Collection

Post-enquete og internett enquete

Weighting

Erfaringer med skjevheter mht. kjønn, alder og utdanning og yrke i NSDs postalundersøkelser har vist at de har spilt svært liten rolle for resultatene i undersøkeslene. For Religion 2008 har en test utført ved NSD vist at et datasett vektet etter kjønn, alder og utdanning ikke gir signifikante forskjeller i svarfordelingene sammenlignet med et uvektet datasett. På bakgrunn av denne testen og at skjevhetene i utvalget ikke ser ut til å være større enn det vi har sett i tidligere undersøkelser, vil ikke NSD anbefale at datasettet vektes.

Location

Availability Status

Data er fritt tilgjengelig for forskere og studenter innen universitets- og høyskolesektoren.

Extent of Collection

En datafil; ulike oppsett kan leveres.

Restrictions

Data er fritt tilgjengelig for forskere og studenter innen universitets- og høyskolesektoren.

Citation Requirement

En forutsetning for bruk av data og tabeller fra undersøkelsen er at følgende blir tatt med i forord, fotnote e.l. i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS' (NSD) "Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP". Undersøkelsen er finansiert av NSD. Data er samlet inn av TNS Gallup og tilrettelagt for forskningsformål av NSD. Verken TNS Gallup eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her."

Deposit Requirement

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelser, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt tre eksemplarer, alternativt en PDF-fil, av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Disclaimer

Verken  TNS Gallup eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.

Related Studies

Spørreundersøkelse om religion, 1998, norsk del av ISSP

Spørreundersøkelse om religion, 1991, norsk del av ISSP

Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP, tilleggsutvalg Agder

Spørreskjema for religion for 2008

Spørreskjema for religion 2008

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.