Set ddata: Vitenskap, teknologi og internasjonalt samarbeid - Internasjonale regimers effektivitet, 1999

Crynodeb

Denne undersøkelsen er gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom forskere ved School of Marine Affairs, University of Washington, Fritjof Nansens Institutt, og Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Prosjektet sprang ut fra en felles interesse for mer presis kunnskap om hvorfor noen internasjonale regimer «lykkes» mens andre «mislykkes». Prosjektet tok utgangspunkt i to «forklaringsstier». Den ene søker svaret i egenskaper ved det problemet regimene skal løse. Antakelsen er at noen problemer er politisk mer «ondartede» enn andre og derfor vanskeligere å løse. Den andre søker svaret i egenskaper ved de institusjoner og systemer som håndterer problemet. Antakelsen her er at noen institusjoner og systemer har større kapasitet enn andre til å løse bestemte typer problemer. Studien forsøker å spesifisere hver av disse grunntesene i mer presise hypoteser, og å prøve disse opp mot det empiriske materialet. De viktigste generelle funnet er (1) at «problemsløsingskapasitet» gjennomgående forklarer mer av variasjonen i effektivitet enn problemets «politiske ondartet», og (2) at det foreligger sterkt samspill mellom «ondartet» og «kunnskapsmangel», slik at «ondartede» problemer omgitt av stor faglig usikkerhet har meget små sjanser til å bli løst effektivt gjennom frivillig internasjonalt arbeid. Databasen omhandler informasjon om fjorten internasjonale regimers effektivitet.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

Vitenskap, teknologi og internasjonalt samarbeid - Internasjonale regimers effektivitet, 1999

Rhif Adnabod

NSD1702

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Underdal, Arild Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Underdal, Arild Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo ISV, UiO Prosjektleder

Hawlfraint

Copyright (C) 1999 Arild Underdal, Institutt for statsvitenskap, UiO

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2016-04-05

Nodiadau

Originaldata fra Arild Underdal, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Vitenskap, teknologi og internasjonalt samarbeid - Internasjonale regimers effektivitet, 1999". Data samlet av Arild Underdal, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
1994 1999

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
1994 1999

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Dadansoddiad

Annet

Cyfanfyd

Internasjonale regimer (brukket ned på komponenter og faser)

Math o Ddata

Annet

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Underdal, Arild, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo  (ISV, UiO)

Dull Samplu

Universet for undersøkelsen er internasjonale regimer. Innenfor dette universet er det, med ett unntak, konsentrert om den delmengden som gjelder miljøproblemer. Utvalget er gjort av prosjektgruppen på grunnlag av forhåndskjennskap til de ulike regimene. Det primære hensyn var å sikre variasjon på den avhengige variabel, mellom så vel som innenfor regimer. Data er innsamlet gjennom en blanding av dokument, offentlig statistikk og intervjumateriale. Noen variabler med mangelfulle opplysninger («missing data») er fjernet, samt noen bakgrunnsvariabler som utgjør råmateriale for andre variabler (som er med i filen).
Nettoutvalg: 14 regimer, 44 enheter.

Modd Casgliad Data

Annet

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan stille data fra "Vitenskap, teknologi og internasjonalt samarbeid - Internasjonale regimers effektivitet, 1999" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Ehangder y Casgliad

En fil; ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

NSD kan stille data fra "Vitenskap, teknologi og internasjonalt samarbeid - Internasjonale regimers effektivitet, 1999" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
”(En del av) de data som er benyttet her er hentet fra”Vitenskap, teknologi og internasjonalt samarbeid - Internasjonale regimers effektivitet, 1999”. Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Arild Underdal, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo gjennom NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Arild Underdal, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.”

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Gwadiad

Verken Arild Underdal, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Chyhoeddiadau Perthnasol

Explaining Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence.

Miles, E. Underdal, A. Andresen, S. Wettestad, J. Skjærseth, J.B. Carlin, E.M. (2002). Explaining Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence. Massachusetts Institute of Technology Press. Cambridge, Massachusetts. London, England.

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text