Set ddata: IKT, funksjonshemming og arbeidsliv, 2008

Crynodeb

Prosjektet vil belyse følgende hovedproblemstillinger:1) Hvilke offentlige virkemidler er utformet for å nyttiggjøre seg IKT-baserte hjelpemidler som kan fremme sysselsetting av funksjonshemmede i Norge, Storbritannia, Nederland og Danmark?2) Hvordan er diffusjonssystemet organisert i komparasjonslandene?3) Hvilke konkrete IKT-løsninger/hjelpemidler er mest benyttet av personer med syns-, hørsel- eller bevegelseshemminger i komparasjonslandene? I hvilken grad bidrar bruken av disse teknologiene til å fremme arbeidsintegrasjon for disse gruppene? 4) I hvilken grad oversettes brukernes (dvs. arbeidsgivere og arbeidstakere) behov til faktisk produksjon av IKT-produkter og hvordan kan man eventuelt sikre at brukernes behov i større grad kommuniseres til innovasjonsmiljøene?

Problemstillingene belyses ved å kombinere ulike metodiske angrepsvinkler: a) en komparativ analyse av diffusjonsmiddelsystemet i Nederland, England, Danmark, delvis USA og Norge, basert på blant annet intervjuer av brukere,innovatører, eksperter, representanter for mnyndighetene og for brukerorganisajsoner, b) en litteraturanalyse med vekt på ulike modeller og erfaringer med organisering av diffusjonssystemet, c) casestudier av hvordan enkelte nøkkelteknologier tas i bruk på for å studere hvordan teknologien brukes på arbeidsplasser som har ansatte med nedsatt funksjonsevne, d)legge grunnlag for utvikling av et evaluerings- og kartleggingsverktøy for vurdering av teknologi e) etablering av et forum for IKT og universell ti lgjengelighet i arbeidslivet. Prosjektet bygger på og kompletterer NFR-projektet "Funksjonshemning, arbeidsliv og velferdststat" som utføres av Fafo og AFI - bl.a. nyttiggjør vi oss av infomanter, datainnsamling og analyser fra dette prosjektet. Vi vil i tillegg inngå i samarbeid med NTNU.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

IKT, funksjonshemming og arbeidsliv, 2008

Rhif Adnabod

NSD1334

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Tone Fløtten Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Tone Fløtten Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning Fafo

Hawlfraint

Copyright (C) 2008 Tone Fløtten, Fafo

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 172473

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2013-12-12

Nodiadau

Originaldata fra Tone Fløtten, Fafo er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"IKT, funksjonshemming og arbeidsliv, 2008". Data samlet av Tone Fløtten, Fafo. Første NSD-utgave, Bergen 2013.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2007 2008

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2007-09 2008-11

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Dadansoddiad

Individ

Cyfanfyd

Ulike aktører i systemet for tilgang til IKT hjelpemidler i arbeidslivet for personer med nedsatt funksjonsevne:  funksjonshemmedes organisasjoner, arbeidsgivere, ansatte med nedsatt funksjonsevne

Math o Ddata

Tekstdata

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Dull Samplu

Kvalitative intervju med totalt 21 personer.

Modd Casgliad Data

Personlig intervju

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan stille til disposisjon data fra "IKT, funksjonshemming og arbeidsliv, 2008". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Ehangder y Casgliad

19 datafil(er); ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

NSD kan stille til disposisjon data fra "IKT, funksjonshemming og arbeidsliv, 2008". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "IKT, funksjonshemming og arbeidsliv, 2008". Data er innsamlet av Tone Fløtten, Fafo. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Verken Tone Fløtten, Fafo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder, postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Gwadiad

Verken Tone Fløtten, Fafo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text