Set ddata: Konstruksjon av regionale fortrinn i kunnskapsbaserte industrier - norske policytilnærminger (ECRP-2007), 2009

Crynodeb

Den norske delen av prosjektet undersøker hvordan tre forskjellige regioner (Oslo, Gjøvik-Raufoss og Arendal-Grimstad) driver og tilpasser de to nasjonalt initierte policiene FORNY og Arena for å øke antallet kunnskapsbaserte nyetableringer og for å stimulere til klyngedanningsprosesser i regionene.  

De tre regionene som har vært undersøkt representerer ulike typer regionale innovasjonssystemer, og er utvalgt for å kunne være sammenlignbare med regioner som har vært studert i andre europeiske land som også er en del av prosjektet. Policiene som er undersøkt består av fire kommersialiseringsenhter som fokuserer på å stimulere til nyetableringer og patentering innefor biomedisinske og bioteknologiske næringer i Oslo. Akerselva Innovasjon fokuserer på klyngedannelseprosesser i kulturelle industrier i Oslo, Arena Lettmetall i Gjøvik-Raufoss tar sikte på å stimulere til samarbeid mellom viktige aktører innenfor og utover lettmetalls-klyngen i regionen, og til sist, forskningsparken i Arendal-Grimstad som er en kommersialiseringsenhet som hadde som mål å stimulere til nyetableringer og klyngedannelseprosesser innenfor regionens ICT-næring. De landsspesifikke policy-tilfellene i prosjektet vil bli sammenlignet opp mot en felles referanseramme og felles kriterier, som gjelder for hele prosjektet. Sammenlignbare typer med data er også samlet inn, og inkluderer i den norske delen av prosjektet. Saksdokumenter og rapporter om FORNY og Arena, sekundærdata for tre av de undersøkte regionene og industriene, og intervjuer med policy-aktører, kunnskapsleverandører og utvalgte bedrifter involvert i de undersøkte policyinitiativene og regionene.  

Den norske undersøkelsen vil gi et spesielt bidrag til hele prosjektet ved å særlig rette fokus mot den aktiviteten som regionale støtteorganisasjoner driver med, som i disse tilfellene er kommersialiseringsenheter i FORNY-programmet og regionale klyngeorganisasjoner i ARENA-prosjektet. Prosjektet vil særlig analysere hvordan slike organisasjoner utvikler evnen til å kunne skape verktøy som kan tilpasses til deres målgrupper, både for bedrifter og klynger. Formidling av resultatene fra prosjektet inkluderer konferansepapirer og vitenskapelige artikler, men også møter og seminarer for å diskutere og dele resultatene av de norske og internasjonale tilfellene med relevante aktører i det nasjonale og i de regionale støttesystemene.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

Konstruksjon av regionale fortrinn i kunnskapsbaserte industrier - norske policytilnærminger (ECRP-2007), 2009

Rhif Adnabod

NSD1875

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Isaksen, Arne Høgskolen i Agder

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Isaksen, Arne Høgskolen i Agder HiA Prosjektleder

Hawlfraint

Copyright (C) 2009 Arne Isaksen, Høgskolen i Agder

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 183132

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2013-12-11

Nodiadau

Originaldata fra Arne Isaksen, Høgskolen i Agder er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Konstruksjon av regionale fortrinn i kunnskapsbaserte industrier - norske policytilnærminger (ECRP-2007), 2009". Data samlet av Arne Isaksen, Høgskolen i Agder. Første NSD-utgave, Bergen 2013.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2008-10-01 2009-12-01

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2008-10-01 2009-12-01

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Kommune

Uned Dadansoddiad

Organisasjon

Cyfanfyd

Bedrifter i Raufoss

Math o Ddata

Tekstdata

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Dull Samplu

Informasjonsrike bedrifter i Raufoss. 25 personer er intervjuet.

Modd Casgliad Data

Personlig intervju

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan stille data fra "Konstruksjon av regionale fortrinn i kunnskapsbaserte industrier - norske policytilnærminger (ECRP-2007), 2009" til disposisjon for forskningsformål (inkludert phd og masteroppgaver) ved bestilling.

Ehangder y Casgliad

1 datafil(er); ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

NSD kan stille data fra "Konstruksjon av regionale fortrinn i kunnskapsbaserte industrier - norske policytilnærminger (ECRP-2007), 2009" til disposisjon for forskningsformål (inkludert phd og masteroppgaver) ved bestilling.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Konstruksjon av regionale fortrinn i kunnskapsbaserte industrier - norske policytilnærminger (ECRP-2007), 2009". Data er innsamlet av Arne Isaksen, Høgskolen i Agder. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Arne Isaksen, Høgskolen i Agder, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Gwadiad

Verken Arne Isaksen, Høgskolen i Agder, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text