Set ddata: "Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet, 1999"

Crynodeb

Rundt årsskiftet 1999/2000 gjennomførte SSB for første gang en undersøkelse om bruken av IKT i næringslivet. Undersøkelsen favner om nærmere 5000 private foretak. Norske styresmakter ønsker å stimulere næringslivet ved å legge til rette for elektronisk handel og forretningsdrift. Derfor var undersøkelsen delvis finansiert av Nærings- og handelsdepartementet. Undersøkelsen bygger også på et nordisk samarbeid og skal kunne gi resultater som kan sammenlignes med de øvrige nordiske land.   

Spørsmålene som ble stilt til foretakene kan deles inn i følgende hovedkategorier:
- IT-plattform
- IT-systemer
- Bruk av internett
- Elektronisk handel, mottak av bestillinger via internett
- Barrierer for bruk av internett
- EDI
- Barrierer for bruk av informasjonsteknologi

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:

http://www.nsd.uib.no/nsddata/bestilling.html

Teitl Llawn

"Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet, 1999"

Rhif Adnabod

NSD0836

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Statistisk sentralbyrå Statistisk sentralbyrå
Pilskog, Geir Martin Statistisk sentralbyrå
Sverrbo, Erik Statistisk sentralbyrå

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Statistisk sentralbyrå SSB

Hawlfraint

Copyright (C) 2000 Statistisk sentralbyrå

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Statistisk sentralbyrå SSB
Nærings- og handelsdepartementet NHD Prosjektstøtte

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Adneuydd

Enw Tadogaeth Talfyriad

Enw’r Gyfres

Rapporter

Fersiwn

Dyddiad: 2011-07-05

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet 1999". Data samlet av Statistisk sentralbyrå. Andre NSD utgave, Bergen 2011.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Informasjon og kommunikasjon

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
1999-12 1999-12

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
1999-12-26 2000-02-10

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Dadansoddiad

Organisasjon

Cyfanfyd

Alle typer private foretak i Norge.

Math o Ddata

Intervjudata

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Statistisk sentralbyrå  (SSB)

Dull Samplu

Ble trukket et tilfeldig stratifisert utvalg foretak, etter antall sysselsatte og næring. Populasjonen som dette utvalget ble trukket fra, bestod av alle de foretakene i SSBs sentrale bedrifts- og foretaksregister som var registrert med aktivitet på uttrekningstidspunktet i november 1999.

Spørreskjemaet ble sendt til utvalget den 26. november 1999, med svarfrist den 15. desember. Purring ble sendt ut 4. januar 2000 med ny svarfrist 20. januar 2000. Sluttstrek for datainnsamlingen ble satt den 10. februar 2000.  

Bruttoutvalg: 4709
Nettoutvalg: 3539
Svarandel: 75,2%

Modd Casgliad Data

Post-enquete

Pwysiad

Vektene er laget ved stratifisering av datamaterialet etter de fem størrelsesgruppene og de ni næringsområdene som foretakene er delt inn i, noe som gav 45 forskjellige strata. Med bakgrunn i de kjente størrelsene fra populasjonen og nettoutvalget, ble det konstruert tre forskjellige vektingsfaktorer. Den første faktoren er forholdet mellom antall foretak i populasjonen og antall foretak i nettoutvalget. Den andre er forholdet mellom omsetningen i de to utvalgene, og den tredje er forholdet mellom antall sysselsatte.  

Modellen for den første faktoren er: x = antall foretak i populasjonen innenfor et strata
                                                               y = antall foretak i nettoutvalget innenfor det samme strata
Vektningsfaktoren for dette stratumet blir gitt ved relasjonen x/y.

Den samme faktoren blir beregnet for de øvrige strataene. Tilsvarende vektingsfaktorer er også beregnet på grunnlag av omsetningen og antall sysselsatte.

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan stille data fra "Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet, 1999" til disposisjon for brukere i Norge. Data er tilgjengelig for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Ehangder y Casgliad

En datafil; ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

NSD kan stille data fra "Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet, 1999" til disposisjon for brukere i Norge. Data er tilgjengelig for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter til å referere til produsent og distributør av dataene ved p skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av)de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra "Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet 1999". Undersøkelsen er delvis finansiert av Nærings- og handelsdepartementet. Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennom Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD). Verken SSB eller NSD er ansvarlige for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her."

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelser, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt tre eksemplarer, eventuelt en PDF-fil, av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder, postadresse. Før evt. utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Gwadiad

Hverken Statistisk sentralbyrå,  Nærings- og handelsdepartementet eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text